Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува проект за изменение и допълнение на Наредба 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013 г.

 

Промяната се налага заради обявените официелно през ноември 2013 г. нови четири защитени зони, попадащи в обхвата на мрежата Натура 2000. Това са „Пирин Буфер“, „Централен Балкан Буфер“, „Българка“ и „Рилски манастир“. В проектодоклад на зам.-министъра на земеделието и храните Явор Гечев се аргументира исканата промяна в Наредба 3. Земеделските стопани, обработващи земеделски земи в тези зони, трябва да спазват предивдените в заповедите забрани за земеделски дейности, за да могат да кандидатстват в кампания 2014 за подпомагане по мярка 213 от ПРСР 2007 - 2013 г.

 

За да може Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) да извърши необходимите административни и/или проверки на място на заявленията на бенефициентите и да изплати съответните компенсаторни плащания, е необходимо новите обявени зони и предвидените в тях забрани да се добавят в Приложение 1 на Наредба 3, се посочва в проектодоклада на Явор Гечев.

 

С проекта се цели да се въведе нормативно основание за получаване на компенсаторни плащания по мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" за спазване на забраните за земеделски земи, въведени в четирите новообявени защитени зони, както и да се синхронизират нормите на наредбата с националното законодателство.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!