Депутатите приеха на първо четене промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители. С предложеното към Закона допълнение се създава възможност за рефинансиране със средства на ДФ "Земеделие" за предоставяне на кредити от търговски банки. Това важи за бенефициенти, сключили договор за отпускане на финансова помощ по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Така, ако законът бъде приет окончателно, бенефициентите ще бъдат осигурени с необходимия финансов ресурс за реализиране на одобрените проекти.

Със законопроекта се създава възможност за предоставяне на кредити от търговски банки, както на регистрирани земеделски производители, така и на други субекти, които имат право да кандидатстват по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Идентична процедура за подпомагане се прилага успешно и се използва и за рефинансиране със средства на ДФ "Земеделие" на инвестиционни кредити по проекти по програма "САПАРД".

С предлаганото допълнение на чл. 23 от Закона се цели създаване на възможност за извършване на проверки и чрез НАП, относно истинността и валидността на приложени към заявленията за подпомагане документи.