Контрол, проверки, санкции при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020. Презентация на тази тема изнесе Атидже Алиева Вели, зам.-изпълнителен директор на ДФЗ, в рамките на Шестата национална среща на АЗПБ в Златни пясъци.
 
 
В рамките на презентацията експертът уточни, че ДФЗ осъществява контрол, проверки и санкции за дейностите по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 по нов, по-оптимизиран и ефективен начин, както и анализира най-често допусканите от бенефициентите грешки. Контролът, осъществяван от ДФЗ по подмерки 4.1 и 4.2, засяга всички етапи от процедурата за подпомагане по ПРСР 2014-2020. 
 
"На първо място, на етап пред подаване на искането за плащане, ДФЗ-РА ще извършва проверка за започване на реалното изпълнение на инвестицията в срок, който за подмярка 4.1 не бива да е по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи и/или трайни насаждения или в срок от дванадесет месеца, ако инвестицията включва СМР и/или трайни насаждения; а за подмярка 4.2 - не по-дълъг от дванадесет месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане", коментира Алиева. 
 
Тя допълни, че на етап подаване на искане за плащане, ДФЗ следи дали инвестицията е извършена в съответствие с одобрения проект и приложенията към договора, в срока, определен в него, както и дали искането за плащане е придружено от всички изискуеми документи. Обект на проверка е също така и извършването и въвеждането в експлоатация на тези инвестиции, които не са предмет на договор с ДФЗ, но са необходими за изпълнението на одобрения проект. Проверява се и наличието на съответствие с критериите за допустимост и тези за подбор. Следи се и за използване на активите, предмет на подпомагане, съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект. 
 
 
На ниво регионални Разплащателни агенции, контролът обхваща съответствието между представената от бенефициента документация и реално извършената инвестиция, а именно: проверка за допустимост, съответствие с критериите за финансиране и спазването на приложимите нормативни правила (например за обществени поръчки и др.).  
 
На следващия етап, преди отпускане на финансова помощ, на базата на документален контрол и такъв на място, ДФЗ извършва точна калкулация относно допустимата за изплащане субсидия. 
 
При наличие на несъответствия и неспазване на правилата за получаване на финансова помощ, същата може да бъде намалена от ДФЗ според вида и степента на нарушението.
 
"Относно контрола по време на мониторинговия период, за помярка 4.1 и подмярка 4.2 периодът на мониторинг е 3 години от датата на извършване на окончателно плащане, когато ползвателят е малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия и 5 години, когато ползвателят е голямо предприятие", каза още тя.
 
При неспазване на задължение и/или ангажимент санкциите, които се налагат са в зависимост от степента, продължителността и тежестта, и в зависимост от това дали неспазването на задълженията и/или ангажиментите е отстранено или прекратено.
 
Наред с това, ДФЗ, на базата на анализ и обобщение на практиката си по одобряване и отказ на проектни предложения, разполага с информация относно често допускани от бенефициентите грешки. Сред тях могат да се откроят липса на документи, доказващи съответствие с критериите за подбор; неизпълнени и невъведени в експлоатация инвестиции, които не са предмет на договора с ДФЗ, но са необходими за изпълнение на одобрения проект; неизползване на подпомаганите активи, съгласно предназначението им по одобрения проект, неуведомяване на ДФЗ за изменение по време на изпълнение на проекта и др.