Българската агенция по безопасност на храните опроверга по-рано публикуваната днес информация за легализирането на ГМО в новия Закон за храните пред Фермер.БГ. Проектът на Закон за храните е изготвен от работна група, в която са взели участие всички заинтересовани страни - компетентните министерства и администрации, представители на браншовите организации от хранителния сектор и потребителски организации.
 
При обсъждането на административнонаказателните разпоредби на закона са взети предвид няколко основни момента:
 
1. Санкциите в проекта са определени в разумен размер, така че да бъдат реално приложими и събираеми, като същевременно се запази и техния възпиращ и възпитателен ефект;
 
2. Практиката на контролния орган /Българската агенция по безопасност на храните/ показва, че глобите и санкции с такива високи размери, каквито са в действащия Закон за храните по отношение на храните, произведени с или от ГМО, се налагат изключително рядко.
 
3. В специалния закон - Закона за генетично модифицирани организми са предвидени изключително високи санкции по отношение на пускането на ГМО на пазара като продукти или съставка на продукти, етикетирането и опаковането им. Например за пускане на пазара ГМО във вид на продукти или съставка на продукти без разрешение от министъра на земеделието и храните глобата, съответно имуществената санкция е в размер от 300 000 до 500 000 лв.
 
Проектът на Закон за храните беше публикуван два пъти на портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg, като по време на общественото му обсъждане не са постъпили мотивирани предложения във връзка с предвидените санкции по отношение на пускането на пазара на храните, произведени с или от ГМО.
 
До 2014 г. не са наложени санкции, тъй като не са установени проби със съдържание на ГМО над 0,9%.
 
За 2015 г. е установена една пратка соя зърно с произход Украйна със съдържание на ГМО над допустимата прагова норма 0,9%. Съставени са 2 Акта (на производителя и на доставчика - единият е на стойност 1000 другият 2000 лева) и двата акта се обжалват. Нарушението е в етикетирането. Генетичната модификация е разрешена за употреба, но е в съдържание над 0,9%. Продуктът не е бил етикетиран в съответствие с изискванията. На пратката в търговските документи е посочено, че соята е „без ГМО“.
 
Извършено е проследяване по случая. Реагирано е незабавно при получаването на положителни лабораторни резултати. Всички налични количества са изтеглени от търговската мрежа и продуктите са спрени от реализация. На нарушителите- доставчика и производителя са съставени актове.