Мониторинг и управление на пасищното говедовъдство чрез GPS проследяване в ултратесни лентови комуникационни мрежи е темата, по която работи екипа на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Белгия и Нидерландия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 171 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации

Осъзнаването на потенциално негативното въздействие на животновъдството, както върху околната среда, така и върху хуманното отношение към животните се увеличава в Европа. Преработвателите на млечни продукти, неправителствените организации и широката общественост предизвикват животновъдния сектор да предостави на млечното говедовъдство по-голям достъп до пасищата. Това може да се използва като мярка за намаляване на емисиите на амоняк, а е необходимо да се докаже въздействието му върху благосъстоянието на кравите. В същото време секторът на животновъдството търси по-ефективни производствени методи, което често води до по-малко време за паша на кравите.

Експерименталният проект демонстрира автоматизирана система, която е в състояние да проследи позицията на отделната крава, за да определи дали кравата е на закрито или на пасище. Събраните чрез системата данни за времето и местоположението на кравите ще позволят на фермерите значително да намалят времето за търсене на добитък, да контролират емисиите на амоняк, както и да етикетират по специфичен начин млякото, което е добито вследствие на пасищното говедовъдство.

Сред специфичните цели на проекта са тестване на мониторинга и управлението на пасищното говедовъдство в две млечни ферми, всяка от които отглежда минимум 100 млечни крави. В рамките на проекта се очаква да бъдат организирани демонстрационни дни в други пет млечни ферми в Белгия и Нидерландия. Очакваните резултати са достигане до 1500 фермери от други държави-членки на ЕС, както и оценка от страна на 25 заинтересовани страни по отношение на интереса към използване на ноу-хау от експерименталния проект.

171 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!".

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.