МОТИВИ към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.