Административен съд - София не уважи иска на министъра на земеделието, храните и горите за прогласяване на нищожността на решението на ВАС от 2018 г., с което се отмени спорния член 23 от Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания /ДВ бр.19/2017/г.

Решението на Административния съд

Делото е открито на 6 август, а решението на съда идва 14 дни по-късно - на 20 август. 


В иска на земеделския министър се твърди, че процесното решение (бел. ред за отмяна на Наредба № 3) е с неясни мотиви и е налице противоречие между диспозитива и мотивите, което прави неразбираема волята на съда. 


“Поради това същата не може да бъде изпълнена от административния орган. Освен това съдът се е произнесъл извън пределите на правораздавателната си власт, като е навлязъл в компетентността на други органи”.

 

Като доводи в подкрепа на твърденията се сочи, че ВАС не е сезиран с отмяна на предишните редакции на чл. 23, а само на тази, приета с ДВ, бр. 19 от 28.02.2017г. 

Освен това се тълкува разширително изискването за предварителна оценка за въздействието на наредбата, тъй като същата не е акт на Министерски съвет (МС), а на министър. 

 

В мотивите на земеделския министър е записано още:

 

ВАС е констатирал нарушения на правото на ЕС – липса на анализ за съответствието с правото на ЕС в табличен вид, липса на съответствие с целите на Регламент №1307/2013г. , които не е компетентен да констатира, защото същите са правомощие на Европейската комисия, който следи за спазване на изискваният на европейското законодателство. Още повече, че в случая не е необходима нотификация от ЕС, а само уведомяване, което е сторено.

Относно публикуването на нормативния акт в Портала за обществени консултации, същото е извършено в установения от портала формат, чиято поддръжка е от компетентността на МС, и ищецът не може да влияе върху него”. 

 

След разглеждане на делото, Административния съд реши, че искът на земеделския министър е неоснователен. Като мотиви съдът изтъква три точки:

 

“Нищожно съдебно решение ще е налице, когато е постановено от незаконен състав, еднолично от съдия, вместо от съдебен състав, когато това е предвидено в закона, само от съдебни заседатели, или с участието на лице, което не е съдия в съответния съд, устно и е неподписано. В конкретния случай, решението, обявяването на чиято нищожност се иска, е съдебен акт, имащ окончателен характер. Съдебният акт на Върховен административен съд е постановен в рамките на правораздавателната власт на касационната инстанция, от законен петчленен касационен състав.

Освен това става въпрос за два различни вида контрол, които не се изключват взаимно. Още повече, че в случая ВАС е упражнил контрол за спазване на националното законодателство по приемане на нормативни актове и е установил противоречие с чл. 26 и 28 от ЗНА. 

На трето място, правилността на тълкуването на разпоредбите на ЗНА и европейското законодателство не е предмет на преценка в настоящото производство, защото е свързана с приложението на материалния и процесуален закон, и не обуславят нищожност на съдебния акт”.

 

Решението на Административния съд

 

Всичко това означава, че според съда няма основание да се твърди, че процесното решение на ВАС от 2018 г., с което се отмени чл. 23 от Наредба № 3, е с неясни мотиви и че е налице противоречие между диспозитива и мотивите. 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

 

На 2 юли 2018 г. ВАС уважи жалбата на Националната овцевъдна асоциация, Националната асоциация за развъждане на млечните овце в България, Асоциацията за развъждане на млечните породи кози, Асоциацията за развъждане на породата Лакон в България и Асоциацията за развъждане на млечни породи овце, с която асоциации оспорваха чл. 23 от Наредба № 3 за прилагане на схемите за директни плащания /ДВ бр.19/2017/г. 

Решението на съда дойде след като един път жалбата на асоциациите беше отхвърлена - на 24 януари 2018 г.

Една от причините за отмяна на Наредба 3 беше посоченото в доклада, че проектът не е свързан с транспониране на актове на Европейския съюз (ЕС), поради което не е приложена и не се налага прилагането на таблица за съответствието с правото на ЕС. Тази констатация е в пряко противоречие с изрично посочената в самия доклад необходимост от приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3/2015 г. 

В мотивите на ВАС за отхвърляне на спорния член беше записано още, че по делото липсват доказателства за публикуване на Портала за обществени консултации на мотивите, съответно доклада и предварителната оценка за въздействието по чл. 20 ЗНА. От ксерокопието на страницата се установява публикуването само на проекта.