Проектът за промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност е публикуван за обществено обсъждане до 3 ноември. В мотивите на МЗХ за промяна в Закона е записано, че необходимостта от изменението и допълнението се налага поради следните причини:
 
Предоставяне на възможност за планиране на дейностите по профилактиката на болестите по животните и за навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция на болестите по животните и навременното изпълнение на мерките заложени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
[news]

Осигуряване на по-тясна връзка между фермерите, регистрираните ветеринарни лекари и официалните такива чрез въвеждане на задължения на собствениците на животни да уведомяват незабавно регистрираният и официалният ветеринарен лекар при влошаване общото състояние на животните. Това от своя страна ще доведе до подобряване здравния статус на животните и хората, както и предпазване от възникването на епизотии. 
 
Ограничаване на незаконния внос, търговия и придвижване на неидентифицирани животни с неясен произход и неизяснен здравен статус.
 
Оптимизиране на работата на Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните с въвеждане на задължение на регистрираните ветеринарни лекари да въвеждат необходимите данни в Интегрираната информационна система на БАБХ в срок до 48 часа от настъпването на дадено събитие (раждане на животно, продажба, смърт и т.н.).
 
Предоставяне на законова възможност на ползвателите на обектите за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти да получават средства при събирането, транспортирането, обезвреждането и съхранението на страничните животински продукти ще се даде възможност на бъдещи инвеститори да експлоатират подобни обекти и да получават средства за извършваната от тях дейност без задължението да бъдат собственици на такъв обект.
 
Изменението в Закона за ветеринарномедицинската дейност е насочено към постигане на следните цели: Гарантиране на здравния статус на животните и хората с предприемането на навременни мерки от страна на собствениците на животни и ветеринарните лекари при възникване на заболяване; Планиране на необходимите средства и осигуряване навременното изпълнение на мерките заложени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!