Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави е една от 10-те схеми за обвързано с производството подпомагане, които ще се прилагат от тази година за земеделските производители. Това става ясно от проекта на Наредбата за прилагане на схемите за директни плащания от 2015 година на Министерстото на земеделието и храните (МЗХ), публикувана в последните работни дни на 2014 година. 

[news]
Право на подпомагане имат земеделски стопани, стопанисващи животновъден обект на територията на цялата страна, който трябва да е категоризиран по реда на чл. 2 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти и в него трябва да се отглеждат 10 (включително) и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.
 
Според проекта на Наредбата заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:
 
1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с еднакъв идентификационен номер;
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
3. да имат ветеринарномедицински паспорт;
4. да са вписани в регистъра на стопанството.
 
Допустими за подпомагане по схемата са млечни крави, които в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните са вписани с предназначение за производство на мляко.
 
Изискване за подпомагане по схемата е животновъдът да продължи да отглежда заявените млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
 
Помощта по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане млечни крави, които реално се отглеждат в животновъдния обект, се посочва още в проекта на Наредбата за прилагане на схемите за директни плащания от 2015 година. 

Животновъдите, които кандидатстват по схемата, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че: извършат замяната на кравите в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило; заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна на крави.
 
Подпомагане по схемата се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили в животновъден обект - пасище, и това е регистрирано в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
 
Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно.

Земеделските стопани могат да получават подпомагане за животно само по една от трите схеми: Схема за обвързано подпомагане за млечни крави; Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници или Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол, се посояжа ж проекто наредбата. 
 
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!