Стартира процедурата по приемане на заявления по Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия. Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ от днес, 26 март до 10 април 2018 г.
 
 
На финансова подкрепа подлежат земеделски стопани, включени в Регистъра на издадените констативни протоколи на земеделски стопани с унищожени от природни бедствия селскостопански животни и пчелни кошери, и пчелни семейства през 2017 г., изготвен от МЗХГ. 
 
По линия на схемата, обезщетенията са до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в това число и на чистопородни разплодни животни, отводки и кошери, на базата на данни от Системата за агропазарна информация - САПИ ЕООД.
 
Помощта се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Те не трябва да имат задължения към ДФ „Земеделие" и към държавния бюджет.
 
 
Утвърденият ресурс по схемата за 2018 г. е 31 453 лв. Средствата ще бъдат изплатени до 25 април 2018 г.