Обнародваха поредното изменение в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. С новите добавки се дава правото на държавни и поземлени мери и ливади за пчеларите.
 
 
Според последните изменения на закона, договор за наем на земеделска земя, със срок над една година, се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността.
 
С обнародваното 66-то изменение остава момента, в който земеделската земя може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице, както и от лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице. Независимо от договореното от страните по договора за наем на земеделска земя, наемателят може да пренаеме земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя.
 
В общинската служба по земеделие ще се регистрират единствено договори за наем на земеделска земя, както и договори за аренда.
Когато за един и същ имот са представени за регистриране повече от един договор за наем или за аренда на земеделска земя, в общинската служба по земеделие се регистрира договорът, вписан в службата по вписвания с най-ранна дата.
 
Изменения, касаещи пчеларите също се правят. Създава се нов член, който гласи:
 
„За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл. 8 от Закона за пчела рството, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството. Правото на ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.
(2) При устройване на постоянен пчелин върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3 кв. м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на разстояние не по-малко от:
1. десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
2. пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
3. три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин“.
 
Правото на ползване на държавни или общински пасища и мери за пчелини се учредява от министъра на земеделието, храните и горите или кмета на общината. За учредяване право на ползване собственикът на пчелина подава заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото. Заявлението се подава до министъра на земеделието, храните и горите чрез директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ по местонахождението на имота или до кмета на съответната община.
 
Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.
 
Пчеларите, които са сключили договори за право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения, свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.
 
В последното изменение на закона е записано, че конете също са пасищни животни, с изключение на предназначените за спорт животни.
 
В преходните и заключителни разпоредби е записано, че договор за наем, който е сключен до датата на влизането в сила на този закон, при който не са спазени новите изисквания, може да бъде потвърден от собственика с декларация, с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора. 
 
Когато имотът е съсобствен и е сключен за срок над една година, декларацията се подава от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно.
 
Ако все пак не се спази това изискване, договорът за наем се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година.