Овощари са поставени в „патова ситуация“ при опитите си да реализират инвестиционни проекти по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони. Фермери с одобрени проекти по мярката са притиснати от банки, доставчици и агротехнически срокове от една страна и от неспазените и забавени срокове по придвижване на проектите им от страна на държавната администрация.
 

Освен, че изпускат агротехнически срокове за пролетната кампания на полето, за земеделците се оказва невъзможно и очертаването по ИСАК на площите, предвидени за създаване с насаждения за стопанската 2015/2016г.

“При неспазване на нормативните срокове от страна на администрацията, ние търпим загуби и проектите са не само неефективни, но и рискови за нашия бизнес”, алармират в писмо до Земеделското министерство от Съюза на Дунавските овощари и Добруджанския овощарски съюз. 

Председателите на двете браншови организации настояват пред министър Десислава Танева и ресорния заместник министър Васил Грудев за адекватна и своевременна реакция на за справяне със ситуацията, както и сроковете да се спзават не само от бенефициентите, но и от чиновниците в администрацията.

Протестно писмо на овощари до МЗХ относно забавени срокове по мярка 4.1 на ПРСР


Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото на овощарите без редакторска намеса:"ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

 

С КОПИЕ

ДО ЗАМ. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ

 

 

СИГНАЛНО ПИСМО ОТ „СЪЮЗ НА ДУНАВСКИТЕ ОВОЩАРИ“ И „ДОБРУДЖАНСКИ ОВОЩАРСКИ СЪЮЗ“ ОТНОСНО НАРУШАВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ ПО МЯРКА 4.1“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРСР 2013-2020

 

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми г-н зам. Министър,

 

Във връзка със спецификата на дейността в овощарството и агротехническите срокове за създаване на трайни насаждения Ви сезираме и молим за адекватна реакция по отношение на сроковете за разглеждането и анексирането на одобрените проекти по мярка 4.1“Инвестиции в земеделските стопанства“.
 

При структуриране на проектите и договаряне с доставчици по отношение на етапите и сроковете за реализация на проектите на нашите членове, адекватно са взети предвид сроковете на прием по мярката и нормативно установените срокове за разглеждане и анексиране на проектите. Съответно при инвестиции включващи създаването на трайни насаждения е заявено производството на посадъчен материал към разсадниците, съобразно заложените срокове и агротехническите срокове за създаване на насажденията. От друга страна, с оглед на финансовите и кредитните възможности на нашите членове е предвидено изпълнението и отчитането на първи етап в определени срокове, като е предвидено възстановяване на субсидия и ДДС, преди изпълнението на следващия етап.

 

Съгласно Наредба 9 от 21.03.2015г., Раздел II-Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане:
 

Чл. 37. (1) В срок до три месеца от крайната дата за съответния период на прием, определен в заповедта по чл. 35, РА:

1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. може да извърши посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:

3. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.“

 

Крайната дата на обявеният прием е 08.06.2015г. на уведомителните писма относно изискана допълнителна информация е даден отговор в изискуемия десетдневен срок. Първите проекти са одобрени през м. декември 2016г., което е 5 месеца след приключване на приема, в резултат на което са изпуснати оптималните агротехническите срокове на предвидените за създаване насаждения в периода октомври–ноември на 2015г.
 

В същото време, одобрените проекти са редуцирани в ценово отношение и налагат предоговаряне и анексиране с ДФЗ с оглед възможностите за финансиране и финализиране на инвестициите.

 

Съгласно Наредба 9 от 21.03.2015г.:

„Чл. 52. (1) Ползвателят може да подаде искане за изменение и/или допълнение на договора в РА, като към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност.
 

(4) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани документи и/или информация по ал. 3 - до 14 дни от изтичане на срока за представянето им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърлянето на искането, а при одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението трябва да се яви в РА за сключване на допълнително споразумение към договора. В случай, че ползвателят или упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.“
 

На подадените искания за промени на база изисквания на банки и кредитните ни възможности, отново няма нито изискана допълнителна информация, нито анекси вече в срок от два месеца. Отговора който се дава на нашите членове на телефоните за информация в отдел „Договориране“( 02/8187222 и 02/8187272) е - „няма процедура за анекси и ще получите писма когато са готови“.
 

В тази ситуация е невъзможно спазването на агротехническите срокове за пролетно засаждане на трайни насаждения и договорираният посадъчен материал остава в разсадниците, както и става невъзможно очертаването по ИСАК на площите предвидени за създаване с насаждения за стопанската 2015/2016г.
 

При неспазване на нормативните срокове от страна на администрацията, ние търпим загуби и проектите са не само неефективни, но и рискови за нашия бизнес.
 

От друга страна в подписаните от нас договори са заложени санкции при забавяне на инвестициите, които зависят от кредитирането на проектите и анексирането на наложилите се промени. Поставени сме в патова ситуация между доставчиците, с които сме се ангажирали със срокове и плащания, съобразно нормативно установените срокове в наредбата; агротехническите срокове които изтичат; банките които искат подписани анекси за да отпуснат кредитите и администрацията, която не спазва сроковете и не подлежи на санкции.
 

От името на нашите членове молим за адекватна и своевременна реакция на гореизложената ситуация и налагането на срокове не само на нас, но и на администрацията, от която сме зависими.

 

С уважение и надежда за бърза реакция!

 

Николай Колев: ……………………

/ Председател на УС на Съюз на Дунавските овощари /

 

Димитричка Търпанова: ……………………

/ Председател на УС на Добруджански овощарски съюз /"