ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии е първото по рода си у нас дигитално решение за изчисляване на емисионния отпечатък на селските стопанства. Иновативната услуга е достъпна на сайта на банката и напълно безплатно позволява на всички земеделски производители, независимо дали са клиенти на финансовата институция, в няколко лесни стъпки, въз основа на базови показатели да:

Изчислят емисиите от земеделската си дейност;
- Получат информация как резултатът се съпоставя спрямо средните стойности за страната;
- Споделят въглеродния си отпечатък в социалните мрежи;
- След регистрация, да изтеглят подробен индивидуален доклад, в който са посочени областите в производството, на които следва да се обърне внимание и конкретни препоръки, с които бизнесът би могъл да подобри екологичното си въздействие;
- Получат информация за актуалните продукти и услуги на ОББ за земеделския сектор;
- Получат референция за партньорски организации на ОББ, предлагащи услуги и решения в областта на прецизното земеделие и подобряване на ефективността на стопанствата си.


Методологията за изчисление на емисионния отпечатък е разработена в партньорство с Института по аграрна икономика, като част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ и обхваща 28 от най-често упражняваните земеделски дейности в България. Фокусът е върху индикаторите на тези от тях, които формират основната част от парниковите емисии на сектора – метан (CH4), диазотен диоксид (N2O) и въглероден диоксид (CO2). Паралелно с пресмятането на резултата, стойностите автоматично се сравняват със средните показатели за страната, което дава статус на стопанството.


Изчисленията за растениевъдството се базират на използваните за едногодишен период в стопанство количества торове, химикали, горива и получените средни добиви, а в  животновъдството отчита характеристиките на отглеждане и хранене на животните, както и практиките за съхранение на оборската тор.

Така например интересно е да се отбележи, че въглеродният отпечатък от производството на пшеница за 1 година, от 1 дка, средно за България е 110 килограма CO2e, а за отглеждането на една крава средногодишният отпечатък е близо 3 тона CO2e. 


Земеделието е един от най-засегнатите  сектори от климатичните промени в глобален мащаб, това създава риск както за бизнеса, така и за обществото, като цяло. Една от основните цели, стоящи зад идеята на ОББ за разработването на дигиталния инструмент, е повишаването на информираността по темата, задача, която банката определя, като изключително важна за адекватни, бързи и стратегически решения в прехода към устойчиво земеделие. Определяне на конкретните мерки за въздействие върху климата и планиране на зелени инвестиции са първите съществени стъпки за компаниите по пътя на трансформация и осигуряване на конкурентоспособността си, както у нас, така и на световния пазар.

За да отговори на появилите се предизвикателства и в помощ на земеделците,  ОББ продължава да надгражда проекта, като създаде и Партньорска програма: ,,Партньори за прецизно земеделие“, състояща се от компании, които експертно да подкрепят стопанствата в процеса на преход към прецизно и ефективно земеделие. 

Първите три компании вече официално са част от Програмата. ИНСТИТУТЪТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА ще бъде в готовност да подкрепи земеделците при нужда от още информация за изчисление за селскостопански и свързани с тях дейности, които не са обхванати от Калкулатора; данни за пазарни тенденции - търсене, предлагане, цени; изготвяне на технологични карти др. Партньорската програма включва също две от най-реномираните компании, предлагащи продукти и услуги в областите на прецизното земеделие и животновъдството.

НИК ЕЛЕКТРОНИКС е компанията, която ще консултира растениевъдите, основно производителите на зърнени култури, по теми като внедряване на технологии за прецизно земеделие; технологични решения за автоматизация; използване на изкуствен интелект в производствените процеси и интелигентни системи за оптимизация на процесите в стопанството (GPS оборудване); предоставяне на интегрирани агрономски услуги, предписания и прилагане на препоръки и технологии за VRА; внедряване на софтуерни решения за агро мениджмънт базиран на интегрирани сателитни данни и агрономски анализи.

За проекти в областта на животновъдството, Банката реферира на фермерите, при нужда от подкрепа и консултация компанията АГРИТОП, които ще ги подпомогнат с експертиза на всички етапи на проектиране и изграждане на животновъдни ферми (включително за разширяване и модернизация); предоставяне на работещи и иновативни решения и внедряване на нови технологични решения; продажба на доилни инсталации, оборудване и селскостопанска техника.

ОББ Агро калкулатор на въглеродните емисии е първото работещо дигитално решение за устойчиво земеделие, с което селскостопанските производители могат да изградят стратегия, която ще ги подготви за прехода към устойчиво земеделие и необходимите за постигането му инвестиции.