На 1 февруари 2016 г. ще се прави проверка на всички договори на ползватели на пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд.
 
Всички ползватели, които не притежават пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ или техния брой не отговаря на ползваните от тях площи, могат да набавят животни, чиито брой и вид да съответстват на собствените и наети от тях площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица. 
 
Разпределението е допълващо спрямо притежаваните от кандидата собствени и наети пасища, мери и ливади към момента на кандидатстване, като целта е да се постигне задоволяване на нужните пасищни площи за животните в следните норми:
 
за имоти от 1 до 7 категория – до 10 дка за 1 животинска единица
за имоти от 8 до 10 категория – до 20 дка за 1 животинска единица.
 
За говеда, предназначени за производство на месо и за животни от автохтонни (местни) породи нормата е съответно 15 и 30 дка за 1 животинска единица, в зависимост от категорията на имотите.
 
Всяка година до 1 февруари кметът или директорът на областната дирекция „Земеделие” извършват проверка на договорите за наем или аренда, сключени със собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни, в резултат на разпределение по новия ред, определен в закона относно съответствието на предоставените площи и наличните животни. В случай, че животните са намалели с над 30%, спрямо предходната година, то се намаляват и предоставените вече площи чрез анекс на договора. Същото важи и за увеличаване броя на животните, в посока предоставяне на нужните допълнителни площи. 
 
В тази връзка всички ползватели, които не притежават пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ или техния брой не отговаря на ползваните от тях площи, могат да набавят животни, чиито брой и вид да съответстват на собствените и наети от тях площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица. 
 
Ползвателите, които са одобрени по направлението биологично животновъдство по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. и са сключили договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд преди 24 февруари 2015г., и на които всичките им отглеждани пасищни селскостопански животни и пасища са одобрени за подпомагане, са длъжни в срок до 1 февруари 2016г. да приведат договорите в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 1 при спазване съотношението за минимум 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на земята.
 
Спазването на изискванията за притежавани брой и вид животни се установява въз основа на изготвена и предоставена от БАБХ официална справка за всички регистрирани към 1 февруари на текущата година в Интегрираната информационна система на БАБХ – животновъдни обекти, собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти и пасищни селскостопански животни в животновъдните обекти. Справката се публикува на интернет страницата на агенцията.
 
За улесняване на административната процедура по разпределението на пасища мери и ливади, се препоръчва комисията, която ще бъде назначена от кмета по чл. 37и, ал 6 съответно от директора на областната дирекция „Земеделие” по чл. 37и, ал. 10 да извърши проверките по реда на чл. 37м от закона. Проверките се извършват в информационната система RegiX, както и в официалната справка на БАБХ.
 
Всяка комисия трябва да изчисли за всички ползватели на пасища, мери и ливади, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за какви площи трябва да се анексират договорите. Комисията изготвя констативен протокол, подписан от всички й членове.
 
В тридневен срок от изготвяне на протокола, кметът на общината, съответно директорът на oбластна дирекция „Земеделие“ уведомява писмено, с обратна разписка, всички ползватели на пасища, мери и ливади, които не отговарят на изискванията на чл. 37и, ал. 4 от закона. В писмото е записано също, че при отказ от страна на ползвателя да посочи имоти за прекратяване, комисията служебно ще пристъпи към прекратяване на договорите, като започне от имотите, намиращи се на най – отдалечено разстояние от землището, където е регистриран животновъдния обект. Ползвателят трябва в тридневен срок от получаване на уведомлението да посочи писмено за кои имоти желае договорите му да бъдат прекратени. Когато имотите, стопанисвани от ползватели на животновъдни обекти са на територията на друга община или област, писмата-отговор се изпращат по служебен път на съответната община или областна дирекция „Земеделие“, които уведомяват писмено общините и областни дирекции „Земеделие“- податели за предприетите действия.