От мярката 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони могат да се възползват и големите, и малките стопанства.  60% от подпомагането е безвъзмездна помощ. 

Производствените сектори, които мярката подпомага са:

- мляко и млечни продукти, включително яйца от птици;

- месо и месни продукти;

- плодове и зеленчуци, включително гъби;

- пчелен мед и пчелни продукти;

- зърнени, мелничарски и нишестени продукти;

- растителни и животински масла и мазнини;

- технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и

- памук;

- готови храни за селскостопански животни (фуражи);

- гроздова мъст, вино и оцет.

Следете темата и на cap4us.agri.bg