Преди няколко месеца Фермер.БГ писа за проблем на земеделския производител Айше Караахмед от Благоевградско. Тогава се оказа,че бенефициентката е кандидатствала по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и е одобрена.
 
 
„Всичко вървеше нормално, докато не получи писмо след заявката й за второ плащане, че трябва да връща парите, защото не е спазила процедура за биопроизводство“, разказа тогава пред Фермер.БГ Селим Селим, на когото Айше е снаха.
 
С подобен казус се обърна към нас производител от Плевен. Той и други негови колеги, които са се сблъскали с този проблем са се свързали с фермерите от Благоевград във форума на Фермер.БГ и са обменили информация. „Изпълняваме проект по подмярка 6.1 от ПРСР. Отглеждаме овощна градина 20,5 дка, която към момента на кандидатстване – първият прием по мярката, е в преход към био, и пчелни семейства, които от 10 броя към момента на кандидатстване, стават 75 броя, съгласно бизнес плана към момента за второ плащане.
 
Предвидено е овощната градина да премине процеса на преход и да се сертифицира като био, а пчелните семейства да си останат конвенционални. Съответно при кандидатстване и съгласно таблицата, приложение към договора за финансиране, сме получили точки за овошките в преход, но за нарастването с пчелни семейства сме получили 0 точки по отношение на биото, което означава, че те няма да са био“, започна разказа си Петър Цонев, чиято съпруга – Мариета Кръстева, е регистриран земеделски производител и бенефициент по мярката.
 

Дошло времето за второто плащане

 
„Подаваме заявката с всички необходими документи. Във всичко сме изрядни - изпълнили сме всички предвидени в бизнес плана дейности, назначили сме работник, плащаме редовно осигуровки. Представили сме дори и допълнителни документи, които официално не би трябвало да ни искат според списъка с документи - като например документи за реализирана продукция и др.
 
Минава проверка на терен - също без забележки. Седмица след проверката на терен, получаваме искане от Разплащателна агенция Плевен за предоставяне на документ от биосертифицираща фирма за отглежданите пчелни семейства?! При положение, че никъде, дори с думичка, не сме подвели фонда, че те ще бъдат био, съответно не сме получили и предимство за това при кандидатстване“, разказва Цонев.
 
Той обясни, че се е свързал и с други бенефициенти от Плевенско, които имат същия проблем.
 
 
„След като им съобщим (на ДФЗ – бел. ред.), че нямаме документ от биосертифицираща фирма за пчелите ще последва отказ за второ плащане, поради неизпълнение на една от отбелязаните цели и съставяне на акт за връщане на първото плащане“, уверени са стопаните.
 
„В таблица 7, точка 9 има бизнес цел - „Преминаване на стопанството към биопроизводство“ - и без значение, дали ще преминава част от стопанството или цялото, при подаване на документите служителите на същата регионалната разплащателна агенция в Плевен караха всички кандидати, които имат дори малка част от стопанството в преход към био, да отбелязват тази точка. Без да бъде отбелязана точката, документите за кандидатстване на се приемаха.
 
При нас случаят е даже още по-кристално ясен отколкото при Караахмед, защото тя е получила точки за разрастване с био и са възможни различни тълкувания на казуса, но ние не сме получили такива точки и това е 100% доказателство, че не сме заявявали отглеждане на био пчелни семейства!“, възмущават се стопаните.
 
Всичко това касае бенефициенти, кандидатствали по първия прием на мярката. За втория, който бе отворен през март 2018 г., тези моменти са изчистени и реално няма опасност за кандидатствалите да попаднат в същия водовъртеж от документи и изяснения.
 
Фермер.БГ се обърна с няколко въпроса към Държавен фонд „Земеделие“, за да стане ясно каква ще е развръзката по казуса. 
 
„Заявката на Мариета Кръстева е на етап обработка на входни данни. Към момента няма взето решение по заявката за плащане. Представеното обяснение ще бъде взето под внимание при последващата обработка на заявката за плащане. Бенефициентът ще бъде своевременно уведомен писмено за резултата от проверките“, посочиха от фонда в официален отговор до Фермер.БГ. 
 
Оттам дадоха и информация по историята на казуса. 
 
„В Таблица № 7 „Специфични цели и резултати“ от бизнес плана Мариета Кръстева е маркирала полето на ред № 9 „Преминаване към биологично производство“ към периода на проверка изпълнението на бизнес плана, респeктивно ред № 6 от „Таблица за специфични цели и резултати“ от Приложение № 3.
 
Съгласно становище на зам.-министъра на земеделието и храните, „когато бенефициентът е маркирал ред 9 „Преминаване към биологично производство“ от Таблица № 7 „Специфични цели и резултати“  към крайната дата на периода на проверка на изпълнение на бизнес плана, съответно подаване на заявката за второ плащане, следва цялото стопанство на бенефициента да е в биологично или в преход към биологично“", посочват от фонда. (Вижте пълния текст на становището). 
 
В същото това становище е обяснено подробно, обаче, че ако не са получени точки за разширение с био, то тогава от бенефициентите не трябва да се изисква цялото стопанство да е био или в преход към био към подаване на заявка за второ плащане.
 
"На 28 август 2018 г. отдел Регионална разплащателна агенция – Областна дирекция на ДФЗ в град Плевен приема заявка за второ плащане по договора, сключен с Мариета за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР. 
 
Със заявката за второ плащане е представен Договор за контрол и сертификация на биологично производство, преработка, означаване и търговия с биологични продукти и сертификационно писмо от 17 май 2018 г., удостоверяващи 0,20 ха – дюли, 0,20 ха - сливи, 0,23 ха - круши и 1,40 ха - праскови са отглеждани по биологичен начин.
 
С цел установяване точното изпълнение на договорните и нормативни задължения от страна на ползвателя с Уведомително писмо за отстраняване на нередовности от бенефициента е изискано копие от Договор за контрол с контролиращо лице за останалата част от стопанството, а именно пчелните семейства. В регламентирания срок с писмо 1 ноември 2018 г. Мариета Кръстева е представила единствено обяснения относно биологичното производство на стопанството ѝ.
 
Според Регламент №834/2007 на Съвета пчелните семейства попадат в обхвата на животните, които могат да бъдат сертифицирани като биологични“, гласи уточнението, изпратено от фонда. 
 
Става ясно следното – все още нищо не е ясно, а Мариета Кръстева все още очаква отговор от Разплащателната агенция. 
 
Фермер.БГ не получи отговор на въпроса има ли данни, постъпили в ДФЗ за подобни случаи на територията на цялата страна. Очакваме и други бенефициенти със същия казус да се свържат с нас.