На 23 април 2014 г. изтича срокът, до който Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приема документи за подпомагане на земеделски производители за изхранване на животни по схемата De minimis за 2014 г. Приемът на документи се извършва от областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.

 

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, ЕТ и юридически лица, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба 3 от 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2014 г. ЕТ и юридически лица трябва да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

 

По схемата се подпомагат земеделски производители, които нямат изискуеми задължения към ДФЗ. В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към фонда, същите се прихващат от помощта. Условието за участие в схема De minimis е фермерите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.


Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта по схемата е от 8 до 23 май 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!