Държавен фонд „Земеделие“ актуализира документите на електронен носител за приема по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от ПРСР 2014-2020 г.
      
На 9 май ще стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярката. На 8 април ДФ „Земеделие” публикува на електронната си страница заявление за кандидатстване и всички останали документи, необходими за подаване на проектните предложения. В процеса на подготовка на заявленията постъпиха запитвания относно установени неточности и неясноти в качените на сайта образци. При последваща проверка на функционалностите на документите в електронния формат бяха отстранени някои технически пропуски в заявлението за кандидатстване и таблицата за допустими инвестиции.
     
Към настоящия момент документите са обновени и актуалните образци са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие”.

Документи по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата"