Животновъди от Бургаско искат на територията на областта да се изгради лаборатория, която да извършва лабораторни анализи на хранителни продукти от животински и растителен произход, диагностика на заболяванията по животните, окачествяване на фуражи, контрол върху растителното здраве - почви, посадъчен материал, вредители и болести по растенията. Това стана ясно след заседанието на областния експертен съвет по животновъдство във вторник. Животновъдите от региона също така настояват да се организират и проведат обучителни курсове с животновъди по теми, касаещи месодайното животновъдство.
 
По повод ситуацията в млечния сектор у нас фермерите от Бургаски регион настояват Консултативният съвет по животновъдство към МЗХ да проведе извънредна среща, на която в духа на конструктивност, оперативност и съгласуваност, чрез диалог да се вземе най - правилното възможно решение в сферата на добива и преработката на сурово мляко, касаещо трудно преодолимата и задълбочаваща криза за млекопреработвателите и млекопроизводителите в България. 
 
По време на заседанието на Експертния съвет по животновъдство в Бургас проф. дсн Стайка Лалева и проф. дсн Живко Кръстанов от Институт по Земеделие Стара Загора представиха възможностите за развитие на месодайно говедовъдство и овцевъдство на територията на област Бургас, съобщиха от Областна дирекция Земеделие Бургас.
 
Проф. дсн Живко Кръстанов подробно запозна присъстващите със ситуацията при производство на говеждо месо. Подробно акцентира на връзката между селекцията и пазара, отчитайки очакванията му и дефицита на говеждо и овче месо. Обясни  с ниските изкупни цени през периода, нарушената вътрепородна структура, което не осигурява достатъчен брой говеда за угояване. Запозна животновъдите с възможните пътища за развитие на месодайното говедовъдство, възможностите за производство на качествено месо от говеда в България. Проф. Кръстанов акцентира върху необходимостта от увеличаване производството и подобряване качеството на месото. Посочи основните възможности за по-пълно използване на наличните породни ресурси за производството на месо, промишлено кръстосване на пасивната част от популацията с бици от подходящи породи за месо и създаване на популация говеда за месо. 
 
Проф. дсн Стайка Лалева разясни на присъстващите фермери начините за ефективно производство на месо от специализирани породи овце отглеждани у нас, даде ценни съвети за правилната организация на случна кампания, организацията на заплождането, интензификацията на размножителния процес, при използване на технологии на опазване на околната среда. Акцентира върху предимствата и възможностите за максимално оползотворяване на пасищата, алтернатива за полу- и планинските региони, начините за ограничаване на демографските проблеми в тези региони. Проф. Лалева отново подчерта неотложната необходимост от създаване на сдружения , както за производство, така и за организация на пазара на животински продукти.