Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков издаде заповед за утвърждаване на Държавна профилактична програма (ДПП) за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2014 г. ДПП 2014 е разработена съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и е съгласувана с Българския ветеринарен съюз (БВС).
 


 

В ДПП 2014 са посочени схемите за профилактика и надзор на заразните заболявания, с цел гарантиране на благоприятен здравен статус на отглежданите на територията на страната животни. Изпълнението на държавната профилактична програма гарантира опазването на здравето на животните и здравето на хората от зоонози (болести общи за човека и животните).
 

При планиране на профилактичните мероприятия, които ще се извършат през 2014 година срещу заразните болести на територията на Република България, съгласно настоящата Програма трябва да се вземат под внимание следните обстоятелства:
 

- действащите нормативни документи: Закон за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, Регламенти на Европейската общност и съответни наредби за профилактика, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни заболявания;

- изискванията на Международния зоосанитарен код;

- одобрените за 2014 година с Решения на Постоянния комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните на ЕК Програми за надзор и ерадикация на болести по животните, които се кофинансират от ЕС;

- одобрените от министъра на земеделието и храните Национални програми за надзор на болестите през 2014 година;

- Списъка за общите мерки за борба със заразните и паразитните болести по животните и птиците които се одобряват от Министерския съвет, съгласно изискванията на чл. 120 от ЗВД, срещу които през 2014 г. ветеринарномедицинските специалисти ще провеждат задължителните профилактични и принудителни мероприятия;

- броя на животновъдните обекти, стада и животни в населените места;

- епизоотичния статус на животните в населените места;

- въведените мерки за биосигурност на животновъдните обекти от собствениците;

- въведената технология за отглеждане на различните видове и категории животни;

- наличието на обекти с епизоотично значение и връзките между тях с други обекти с епизоотично значение;

- епизоотичната обстановка в съседните на Р България страни и в останалите държави членки на ЕС;

- въвеждане на профилактична дезинфекция и дезинсекция на влизащи в страната превозни средства при влошена епизоотична обстановка в съседни страни;

- епизоотологичната, епидемиологичната и икономическата значимост на отделните заразни болести

 

Имунопрофилактичните мероприятия, диагностичните изследвания и идентификацията на селскостопанските животни са финансирани от Републиканския бюджет, като разходите за изпълнение се предоставят като държавна помощ чрез ДФЗ съгласно схемата за подпомагане на земеделските стопани.
 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!