Главният научен секретар на Българската академия на науките (БАН) проф. Пашева и проф. Жу Пеи, декан на Института по селско стопанство и биология към Университета Жяо Тонг в Шанхай подписаха Меморандум за разбирателство.
 
Двете страни, според текста на меморандума, ще обединят своя научен опит и експертни умения като проучат възможността за съвместни изследвания на млечни продукти и други области на селското стопанство, ще насърчават и подкрепят съвместни изследователски проекти. В областта на научното сътрудничество, членовете на научния и преподавателски състав на всяка от страните, ще се насърчават да формират съвместни изследователски екипи и да кандидатстват за международно финансиране.
 
Преди подписването на документа, китайската делегация, водена от проф. Ма, почетен председател на Университета Жяо Тонг в Шанхай, проведе среща с ръководството на БАН. Проф. Пашева запозна гостите със структурата на Академията, нейната история и основните й задачи в сферата на научните изследвания в различните научни Направления. Проф. Ма от своя страна представи основните дейности, които се провеждат в Университета Жяо Тонг в Шанхай. Основният акцент на срещата беше поставен върху дейността на академичното специализирано звено за традиционни български млечни продукти и възможностите за провеждане на общи изследвания в тази област.