Заповед за утвърждаване на Методика за намаляване и отказване на плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат