Обнародвана е Наредбата за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти, могат да бъдат използвани за обекти на научни изследвания и селекция в брой 58 на ДВ от 26 юли 2016 г. С тази наредба се уреждат вносът, притежаването, съхранението и движението на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти, определени в приложения № 1 – 5 от Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.), наричани по-нататък „материал“, с цел извършване на опити или научни изследвания и за работа по сортови селекции, наричани по-нататък „дейности“. 
 
Условия и ред за разрешаване на дейностите и за издаване на разрешение 
 
- За издаване на разрешение по ал. 1 лицата подават в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще се извършват дейностите, заявление
 
- Внос, притежаване, съхранение и движение на материал се допускат с цел извършване на дейностите след издаване на разрешение от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) или от оправомощено от него длъжностно лице.
 
- В 3-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 2, ал. 2 ОДБХ извършва проверка на документите. При установяване на непълноти ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняването им. 
 
 - В 7-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 1 ОДБХ извършва проверка за съответствие с изискванията на приложение № 1 и на риска от разпространение на карантинни вредители при извършване на дейностите 
 
- В 14-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 1 ОДБХ прави писмено предложение до изпълнителния директор на БАБХ за издаване на разрешение за извършване на дейностите или постановяване на отказ.
 
- В 7-дневен срок от получаване на предложението по чл. 3, ал. 5 изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед разрешава извършването на дейностите или прави мотивиран отказ, когато не са изпълнени изискванията на приложение № 1.
 
Внос и движение на материала
 
При внос и/или движение на територията на страната, включително на териториите на защитените зони по смисъла на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, материалът се поставя под карантина и се движи директно до мястото/местата за задържане под карантина, посочени в разрешението по чл. 4, ал. 2.
При внос и/или движение на територията на страната, включително на териториите на защитените зони, материалът се придружава с разрешението по чл. 4, ал. 2.
 
- Когато материалът е с произход от друга държава членка, разрешението по чл. 4, ал. 2 трябва да бъде заверено от компетентния орган на съответната държава членка.
 
- Когато материалът е посочен в част А от приложение № 5 на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, същият се придружава и от растителен паспорт, издаден от компетентния орган на държавата на произхода, който удостоверява съответствието с фитосанитарните изисквания, с изключение на изискванията относно вредителя, за който са разрешени дейностите. В растителния паспорт се вписва допълнителна декларация „Този материал се движи съгласно Директива 2008/61/ЕО“.
 
- Когато материалът е посочен в част Б от приложение № 5 на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, същият се придружава и от фитосанитарен сертификат, издаден от компетентния орган на държавата на произхода, който удостоверява съответствието с фитосанитарните изисквания, с изключение на изискванията относно вредителя, за който са разрешени дейностите. Във фитосанитарния сертификат в клетка № 11 „Допълнителна декларация“ се вписва „Този материал се внася съгласно Директива 2008/61/ЕО“ и се посочват вредителите, когато е подходящо.
 
- Когато материалът се изпраща по пощата, върху опаковката му се поставя означение, че пратката се отваря в присъствието на инспектор по растителна защита на ОДБХ.
 
- Когато материалът е предназначен за дейности, които се извършват в друга държава членка, инспекторите по растителна защита издават растителен паспорт само на база на официална информация от компетентния орган на държавата за разрешаване на дейностите
 
Контрол на разрешените дейности
 
Когато при контрола се установи несъответствие с изискванията, ОДБХ прави писмено предложение до изпълнителния директор на БАБХ за прекратяване извършването на дейностите. В 7-дневен срок от получаване на предложението от ОДБХ изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед прекратява извършването на дейностите.  Заповедта по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
 
След приключване на дейностите растенията, растителните продукти и другите обекти се тестват за наличие на карантинни вредители в Централната лаборатория по карантина на растенията съгласно изискванията, определени в приложение № 3.
 
Ако въз основа на тестването не са открити вредители, посочени в приложенията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, и/или други вредители, за които е известно, че не присъстват на територията на страната, материалът по ал. 1 се освобождава от карантина с предписание по образец, одобрен със заповед от изпълнителния директор на БАБХ.
 
Когато при тестването са открити вредители на материала по ал. 1 и на всички растения, растителни продукти и други обекти, които са били в контакт с материала, се налагат мерки за унищожаване, третиране или поставяне под карантина с цел унищожаване на вредителите.
 
Помещенията и инсталациите, използвани за извършване на дейностите, се почистват и стерилизират по начин, определен от БАБХ за всяка конкретна дейност.
 
Пълният текст на Наредбата вижте тук: