Ако сте производител или преработвате аквакултури, тази статия е точно за вас! МИРГ Бургас-Камено ви дава повече възможности за финансиране. 


МИРГ Бургас-Камено е сдружение, работещо в обществена полза и може да ви съдейства безвъзмездно във всяка стъпка от реализацията на вашата идея за развитие в сектор Рибарство и аквакултури.


„Малко над 1,3 млн. лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ само по отворените мерки на МИРГ Бургас-Камено по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Приемът току що стартира и дава шанс на местните производители и преработватели на аквакултури  да подпомогнат бизнеса си чрез мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие”, разясни пред Агри.БГ изпълнителният директор на СНЦ “Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено” Неби Кехая. 

 

 


Мерките, по които може да се кандидатстват са няколко:

- Процедура №BG14MFOP001-4.066, мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ 
Тази процедура има за цел подпомагането на инвестиции в осъвременяване, модернизация и разширяване на съществуващи стопанства, както и увеличаване на асортимента на производството и енергийната ефективност.
Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на  27.12.2020 г.
Предвиденият бюджет по процедурата е 293 374,50 лева БФП
Минимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект: 
9 779,15 лева
Максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект: 
97 791,50 лева
Допустими кандидати, дейности и разходи са описани в Условията за кандидатстване. Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.
 
- Процедура №BG14MFOP001-4.065, мярка 5.4. “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ на МИРГ Бургас – Камено
Тази мярка подпомага проекти не само на съществуващи, но и на стартиращи в преработката на аквакултури фирми. Насочена е към модернизация и оборудване на предприятията, както и на разработването и внедряването на нови продукти, процеси, услуги или технологии.
Предвиденият бюджет по процедурата е 293 374,5  лв. БФП
Минимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект: 
19 558,30 лева
Максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за конкретен проект: 
97 791,50  лева
Краен срок за кандидатстване: 17:00 часа на  27.12.2020 г.
Допустими кандидати, дейности и разходи са описани в Условията за кандидатстване. Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.
 
- Процедура №BG14MFOP001-4.062 , мярка 1.8  “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“
Тази мярка дава възможност за изграждане и осъвременяване на покрити лодкостоянки и корабни места за подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.
Предвиденият бюджет по процедурата е 782 332  лева БФП
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: 
29 337, 45 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: 
391 166  лева
Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 27.11.2020 г.
Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 26.01.2021 г.
Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.


Предвидените в проектите дейности и разходи по всички обявени мерки следва да бъдат осъществени на територията на МИРГ Бургас – Камено. 


Как да кандидатствате?


Кандидатстването с проектно предложение по настоящите процедури се извършва изцяло по  електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр и подаването му заедно с изискуемите придружителни документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.


Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.


Повече информация можете да откриете на страниците www.eufunds.bg и www.flag-burgas.org .


Призоваваме всички заинтересовани да се запознаят добре с изискванията и да се свържат с МИРГ Бургас-Камено за безплатни консултации. Важно е да се кандидатства с качествено подготвени проекти, за да могат средствата да се оползотворят максимално.

 

Тази публикация е създадена в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на БФП по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и финансиран от ЕФМДР на Европейския съюз.