ЗАЯВЛЕНИЕ за включване в професионално обучение - „ЕВРО-АЛИАНС“ООД