Как може да намалите разходите за тор и да увеличите производителността чрез торене с променлива норма? Вижте успешни примери на български фермери с приложението на комплексната услуга AgroBalance и ползите от променливата норма на торене (VRA). 

Чрез автоматизация на земеделските процеси, анализ на почвени и растителни проби и приложение на променлива норма (VRA) с умен инвентар, фермерите могат да подобряват всички показатели на своя бизнес, като оптимизират използваните ресурси (техника, почва, семена, работна сила).

Вследствие на приложението на технологиите за прецизно земеделие секторът се модернизира много бързо и вече дори се говори за хипер прецизност в обработките и третирането на земеделските площи. Един от най-известните подходи е VRA (променлива норма на приложение), който се прилага най-често при сеитбата и торенето.

При променливата норма (VRA) ключово предимство е оптимизацията

При торене, вместо прилагане на еднакво количество торове върху цялото поле, предварително се правят лабораторни изследвания на почвени проби, за да се установи запасеността на хранителни елементи и нейните изменения.

Резултатите от агрохимичния анализ дават ясна представа в коя клетка на съответното поле е нужно да се натори, кой продукт е най-подходящ и в какво количество. По този начин се прилага точно колкото е нужно, спестяват се разходи и се намалява въздействието върху околната среда.

Ако земеделските площи се торят с плоска норма, различието на запасеността от хранителни елементи не се променя и дори се засилва – силните зони си остават прекомерно наситени, а слабите зони не могат да изхранят пълноценно растенията. В резултат се получават неравномерни добиви. За да се подобри разпределението на хранителните елементи, е необходимо да се тори спрямо нуждите на съответните зони и култури.

Модерните торачки имат възможност чрез цифрови карти, изготвени на база резултатите от лабораторни анализи, да правят променливо внасяне на торове.

Ползи за фермера от прилагане на променлива норма (VRA):

•    Оптимизация на разходите за торове;
•    Подобряване на рентабилността;
•    Повишаване и изравняване на добивите;
•    По-бързо изплащане на инвестициите в инвентар;
•    Оползотворяване на наличната техника и идентифициране на нуждите от подмяна;
•    Устойчиво подобрение на почвеното плодородие.

Ползи за сектора от прилагане на променлива норма (VRA):

•    Модернизиране на селското стопанство;
•    Въвеждане на иновации и нови технологии;
•    Подобряване на резултатите от дейността;
•    Намаляване на екологичния отпечатък;
•    Достъп до публични финансови средства за иновации в селското стопанство.

Все повече фермери в България използват променлива норма на торене (VRA) и отчитат ползи от прилагане на метода, изразени в спестяване от разхода за торове и устойчиво изравняване на добивите.

За последната година НИК Агро Сървис отчита сред своите клиенти ръст от 135% на площите, на които се прилага променливо торене.

Постигнатата по-висока рентабилност дава възможност за по-бързо изплащане на инвестицията в модерен инвентар. Чрез софтуерната платформа GeoScan фермерът може да получи резултатите от почвените анализи, картите на разпределение на запасите и препоръките за торене, които са от полза за вземане на най-правилното решение за по-нататъшни обработки. 

Дигиталното приложение може да наблюдава вегетационен индекс, метеоданни или да прави самостоятелно VRA на азот при нужда.

Успешен пример за прилагане на променлива норма на торене

Нека разгледаме пример от практиката за повишаване на фосфорния запас в най-слабо запасените зони чрез торовнасяне с променлива норма – VRA. Примерът обхваща период от 4 последователни години с абонаментната услуга за променливо торене – AgroBalance.

2015 г: Първа абонаментна година
В началото на абонаментния период при пробовземането на цялата площ на блока са установени:

•    Нисък фосфорен запас (под 40 mg/kg P2O5) върху 27 % от площта на блока.
•    Задоволителен запасът (40-80 mg/kg P2O5) на 32 % от цялата площ на блока.
•    Сравнително по-високи запаси (над 80 mg/kg P2O5) на останалата част от блок, около 40% от цялата площ.

2019 г: 4 години по-късно
След многократно локално променливо приложение на фосфорен тор е настъпила положителна промяна в разпределението на запаса:

• Площта от блока с отчетен нисък фосфорен запас (под 40 mg/kg P2O5) е спаднала до 2 %;
• Задоволителен е запасът (40-80 mg/kg P2O5) на около 56 % от цялата площ на блока;
• Без промяна, с високи запаси се е запазила останалата част от блока: около 40 % от цялата площ.

Резултатът:

Постигнато е повишаване на фосфорния запас в най-слабозапасените зони (до ниво на задоволителен запас). След това обогатяване на почвата в почти цялата площ на блока в слоя 0-30 cm има запаси от усвоим фосфор, които са достатъчни да обезпечат добър до висок добив от основните полски култури.

Въпреки нулевото торене през годините високите фосфорни запаси (над 80 mg/kg P2O5) не са се изчерпали от културите в сеитбооборота. Това е доказателство, че приложението на фосфор в тези зони би било необоснован разход за фермера за разглеждания период (2015 – 2019 г.). Неоспорима е и ползата за околната среда.

Вторият пример е за успешно прилагане на модела и как може чрез него да се постигне с над 90% намаляване на приложения тор, по-добра възвращаемост на направените инвестиции, повишаване на добивите и грижа за околната среда.

В примера ще разгледаме площ с преобладаващо високи фосфорни запаси, където чрез променливо торене се реализира значителна икономия на фосфорен тор – резултатите показват много висока запасеност и нужда от 91% по-малко тор.

За приложение на променливата норма на торене трябва първо да се извърши почвено пробовземане. В платформата за мониторинг на посевите GeoScan може да се визуализира разпределението на клетките, от които е извършено пробовземането на почвата с цел да се установят вариациите на хранителните запаси в почвата (0-30 cm).

Всяко стопанство има персонален акаунт, в който се зареждат и съхраняват почвените карти от обслужваните блокове, където се визуализират зоните с нивата на разпределение на хранителните елементи. Тези карти се използват като основа за изготвяне на предписанията за променливо торене (VRA предписания).

Тези предписания за променливо торене също могат да бъдат достъпни чрез онлайн платформата GeoScan.

Табличният калкулатор под VRA предписанието посочва необходимото количество тор за целия блок. В посочения пример се вижда и торовата разлика между варианта с приложение на традиционната плоска норма и варианта с приложение на променлива торова норма.

Резултатите за този блок:

•    За торене с плоска норма e нужен 14 950 кг тор;
•    За торене с VRA е нужен 1 285 кг тор.

Тоест икономията, която може да се реализира в този блок, е 13 665 кг по-малко тор, или 91%.

Повече информация относно интегрираната агрономска услуга AgroBalance може да намерите на сайта www.nik.bg или да получите на телефон 02/974 43 33