Тракийски университет - Стара Загора

Тракийски университет заема престижното 5-о място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите  студенти.

Университетът е акредитиран с много висока оценка 9,20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор.  Висшето училище е в процедура за получаване на европейска акредитация за Ветеринарномедицински факултет.

В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Тракийски университет – Стара Загора е основан през 1995г.

В университета се обучават над 8200 студенти от България и света, от  близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в  72 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.

Тракийски университет има собствена модерна база за обучение. Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса със  съвременно обзаведени лекционни и компютърни  зали,  зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории. Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира. На университетско и факултетно ниво са създадени общо 44 научноизследователски, учебни и диагностични лаборатории в съответните научни направления. Студентите придобиват практически умения в университетски учебно-експеримантална база, болница, ветеринарни клиники, както и във фирми и организации, с които университетът има сключени договори за сътрудничество.

Усилено се въвежда електронно и дистанционно обучение. Висшето училище изпълни успешно проект за дистанционно обучение по 98 дисциплини с използването на съвременни технологии. Повече от 200 преподаватели са обучени да използват в практиката си електронните модули при провеждането на курсовете. С много значим резултат приключи и проект, в резултат на който е създадена интегрирана информационна система обслужваща комплексно управлението на университета, учебната и научната работа на студентите и преподавателите.

Води активна политика и в областта на международното сътрудничество чрез разработване и изпълнение на съвместни проекти по програмите „Еразъм“, „Коменски“, „Учене през целия живот“, Седма рамкова програма и др.

 

Специалности 

 

ОКС "Магистър" – след средно образование

Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарна медицина

 

ОКС "Бакалавър"

Аграрен факултет

Aгрономство

Aграрно инженерство

Зооинжeнерство

Екология и опазване на околната среда

Рибовъдство и аквакултура

 

Стопански факултет

Аграрна икономика и търговия

Аграрна икономика

 

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника

 

Ректорско ръководство


Ректор

Проф. двмн Иван Тодоров ВЪШИН

тел: (+359) 042 699 202

e-mail: [email protected]

 

Зам.-ректор по учебна дейност

Проф. дсн Гюрга Стефанова МИХАЙЛОВА

тел: (+359) 042 699 201

e-mail: [email protected]

 

Зам.-ректор по научна и международна дейност

Проф. дхн Веселина Георгиева ГАДЖЕВА

тел: (+359) 042 699 204

e-mail: [email protected]

 

Зам.-ректор по административна, стопанска и информационна дейност

Проф. д-р Наско Йовчев ВАСИЛЕВ

тел: (+359) 042 699 203

e-mail: [email protected]

[email protected]

 

    
Зам.-ректор по проектна дейност

Доц. д-р Дарина ЗАИМОВА

тел: (+359) 042 699 271

e-mail: [email protected]

[email protected]

 

Главен секретар

доц. д-р Таня Гочева ТАНЕВА

тел: (+359) 042 699 205

e-mail: [email protected]

[email protected]

 

Помощник ректор

доц. д-р Стефан Славев РИБАРСКИ

тел: (+359) 042 699 230

e-mail: [email protected]

 

Секретар на ректора

Станислава Карова

тел: (+359) 042 699 202 , факс: (+359) 042 672 009

e-mail: [email protected]

 

Контакти:


Стефка Михова – ст. експерт, чуждестранни студенти и общежития
тел: 699 209; e-mail: [email protected]

Константина Канелова – главен експерт, български студенти
тел: 673 021, 699 208; e-mail: [email protected]

Златка Славова – главен експерт, стипендии студенти и докторанти
тел: 699227; e-mail: [email protected]

Мария Петрова-Караенева – гл. експерт следипломно обучение
тел: 699 207; e-mail: [email protected]

Снежана Друмева – гл. експерт, докторанти
тел: 042/699212, e-mail: [email protected] 

 

Снимка: www.uni-sz.bg

Vasilev

Враца
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Каргопрофил ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Соломон-София ЕООД-ушни марки

София област
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агро Бул Сервиз ООД

Плевен
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА