Аграрен факултет

  • Стара Загора

    гр. Стара Загора 6000, Студентски град

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    uni-sz.bg

Висшето аграрно образование в България води началото си от 1921 г., когато кьм Софийски университет "Св. Климент Охридски" е разкрит Агрономически факултет. Обучението в него е съсредоточено в две специалности: “Животновъдство” и “Растениевъдство”.

По-късно, с решение на Министерския съвет от 17.09.1948 г., се учредява Селскостопанската академия в която от Софийски университет преминават четири факултета – Агрономически, Зоотехнически, Лесотехнически и Ветеринарномедицински.

През 1974 г. Зоотехническият и Ветеринарномедицинският факултети са пребазирани от София в Стара Загора. Така се създава Висшият институт по зоотехника и ветеринарна медицина – първото висше учебно заведение в града на липите.

През 1983 г. Зоотехническият факултет е преименуван в Зооинженерен, през 1992 г. в Аграрно-животновъден, а през 1996 г. – в Аграрен. Това се налага от въвеждането на нови специалности свързани с аграрното производство.

От 1995 г. Аграрният факултет е в структурата на Тракийски университет, гр. Стара Загора.

Обучението на студентите се осъществява от 86 висококвалифицирани преподаватели от които 19 професори, 35 доценти и 32 главни асистенти и асистенти. От тях 13 са със звание “д-р на науките” и 59 са доктори по различни направления. 

На 18.03.1999 г. Аграрният факултет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация. Така факултетът е легитимиран да обучава студенти по посочените специалности на образователно – квалификационни нива: Бакалавър, Магистър и Доктор.

В Аграрния факултет се прилагат съвременни алтернативни методи на обучение, мобилност на студенти във висши училища в страната и чужбина.

Специалности

Зооинженерство

Целта на обучението е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на животновъдството, с фундаментална и практическа подготовка, съответстваща на съвременните изисквания на аграрния бизнес. Подготовката им включва обучение в областта на биохимия, физиология и хранене, генетика и развъждане, микробиология, биотехнологии, агромениджмънт и маркетинг, поведение, растеж и развитие, репродукция, както и специфична подготовка в областта на механизацията, автоматизацията и аграрните сгради, мениджмънта в говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството, свиневъдството, коневъдството и в други икономически значими дялове на животновъдството.

Агрономство

В специалност Агрономство се подготвят квалифицирани специалисти за производство на растителна продукция. Обучаващите се усвояват  задълбочени знания по основните технологични направления: земеделие, растениевъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, растителна защита, напояване, както и основни познания, свързани с използването на земеделска техника и съоръжения.

Екология и опазване на околната среда

Екологът бакалавър, подготвен в Аграрен факултет на Тракийски университет – Стара Загора, е висококвалифициран специалист със задълбочена теоретична подготовка по фундаментални за специалността природни, биологични и технологични дисциплини, върху които са надградени необходимите знания по приложна екология, свързани с опазване компонентите на околната среда, екологосъбразно управление на отпадъците, въвеждане на системи за управление на околната среда в производствени предприятия, предприемачество и иновации.

Аграрно инженерство

Основната цел  на обучението по специалност „Аграрно инженерство“ е да се подготвят високо квалифицирани специалисти с висше образование за различни отрасли на пазарната икономика и основно за аграрния сектор, които да отговарят на изискванията на съвременното механизирано и високотехнологично земеделско и животновъдно производство и на свързаните с него производствени и непроизводствени структури. Неизменна част от тази цел е да се отговори и на очакванията на обществото за нов тип ръководни и изпълнителски кадри с високи професионални качества.

Рибовъдство и аквакултури

Целта на подготовката на технолога по рибовъдство и аквакултура е изграждането  на висококвалифициран специалист в различните направления на аквапроизводството – рибовъдство, производство на мекотели, ракообразни и водни растения. Той познава спецификата на отделните направления на производство на различни видове хидробионти и тяхното влияние върху водните екоситеми.

 

Контакти:

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „ЕООС”,  „Аграрно инженерство” и „Рибовъдство и аквакултура” – Лина Попова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail [email protected]

Инспектор по учебната работа (редовно и задочно обучение) за ОКС “Бакалавър” на специалностите „Зооинженерство” и „Агрономство” – Данилина Учкова – ст. 408, ет. 4, тел. 042 699 304, e-mail [email protected]  

 

Снимка: uni-sz.bg

ВА Консулт ООД

Русе
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА

Екокотли

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Алба Групс

Стара Загора
Лозарство и винарство, Био-производство и био-продукти, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Гуми за трактори

Бургас
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

МК ГУМИ ООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА