Факултет "Техники и технологии"

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения – Педагогическата гимназия и Учителския институт. Педагогическата гимназия просъществува няколко години, докато основават през 1964 год. Учителския институт, с предмет на дейност подготовка на учители по практика. Този институт започва своята история с една специалност – "Механизация на селското стопанство", в сградата на Техникума по механизация на селското стопанство. В началото броят на студентите не превишава 60 души, а броят на преподавателите е около десет. Първият директор на Учителския институт е Тодор Ангелов Михайлов.

Мисия

Факултет "Техника и технологии" (ФТТ), като основно звено в структурата на Тракийски университет, се ръководи от мисия за решаване на национални въпроси, които е възприел за свое призвание. Основна цел е разпространяването на знания и извършване на научни изследвания в определените му научни направления, както и принос в изграждането на ценностната система у младите хора.

Основните приоритети на управление на Факултет "Техника и технологии", – Ямбол са насочени към продължаване на добрите традиции и практики за повишаване качеството на образование и обучение; подобряване на условията и стимулиране на научната дейност и научното израстване на кадрите, разширяване на международната дейност, разработване, участие и реализиране на международни и европейски проекти, подобряване на материално-техническата база и др.

Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора има редовна акредитация от НАОА към Министерски съвет, съгласно Удостоверение за институционална акредитация от 19.07.2012 г. за срок от 6 години с оценка 9,27 (при максимална 10).

ФТТ – Ямбол, като основно звено в структурата на Тракийски университет получава държавна поръчка и извършва 4 годишно обучение в редовна и задочна форма на ОКС „Бакалавър” по 6 АКРЕДИТИРАНИ специалности, ОКС "Магистър" по 9 акредитирани специалности и ОНС "Доктор" по 2 професионални направления.

Във Факултет "Техника и технологии", – Ямбол са създадени благоприятни условия за научно израстване, професионално развитие на академичния състав и привличане на нови преподавателски кадри. Това се постига съобразно „Програма за научно развитие на академичния състав”.

Главната стратегия на научноизследователската дейност се основава на развиване на основните звена по научни направления, създадени съобразно тяхната специфика за решаване на научни, научноприложни и приложни проблеми, в съответствие с научните интереси на преподавателите, с разполагаемата изследователска база, с конюнктурата на пазара у нас, с международните тенденции и други.

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е организатор на ежегодни научни сесии от 2000 г., някой от които са: съорганизатор през 2002 г. (”Космос, природа, човек” научна конференция с международно учас тие; през 2003г. (”Информационни технологии. Наука, техника, технологии”, научно-приложна конференция с международно участие посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов), 2004 год. (Наука, техника, технологии и образование посветена на 40-годишнината от създаването на Технически колеж – Ямбол; през 2009 г. «Европейски измерения на образованието и науката». На тези научни сесии и конференции се анализират и депозират изследователските резултати от научен и приложен характер. Някои от разработките са в сътрудничество с други сродни ВУ и фирми.

 

Катедра „Машинно инженерство” осигурява обучението на студентите от специалност „Автотранспортна и земеделска техника”. 

 

Ръководител на катедра „Машинно инженерство“
доц. д-р инж. Диана Балабанова
Тел. 0887 70 86 03;  e-mail: [email protected]

Организатор на катедра: Ирина Георгиева
e-mail: [email protected]


Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1. Оптимално управление на земеделски тракторни агрегати;

2. Горивна икономичност на земеделските трактори;

3. Алтернативни масла и горива;

4. Машини за почвообработка, сеитба и прибиране;

5. Техническо обслужване, диагностика и ремонт на земеделска техника;

 

Контакти 

доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров, e-mail: [email protected]

Област на научни интереси: Двигатели с вътрешно горене; Автомобилни експлоатационни материали; Ремонт и диагностика на автомобилите.

доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов, email: [email protected]

Област на научни интереси: Земеделски машини; Експлоатация на земеделската техника.

доц. д-р Виолетка Вътева Вътева, email: [email protected]; [email protected]

Област на научни интереси: Агрономически дисциплини (Растениевъдство; Общо земеделие; Фуражо производство; Ливадарство; Екологизация на земеделието; Биологично земеделие; Агрохимия; Агрометеорология. Почвознание; Механизирани технологии в земеделието; Технологии и технологични процеси при обработка на почвата и при отглеждане на едногодишни земеделски култури, при създаване и отглеждане на трайни насъждения; Първична преработка и съхранение на земеделски продукти; Начини на съхранение; Контрол на качеството на земеделска проудкция; Методи и средства за борба със складови неприятели; Технологии за съхраняване на зърното и зърнените продукти; Ерозия на почвата.

Витагрейн БГ

София област
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Борисов Метал ЕООД

Добрич
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Биоевибул ЕООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

"ЕМОНА 29 " ЕООД

Добрич
Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА