Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив

  • Пловдив

    бул. "Марица" 122, ет.3

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив е специализирана териториална администрация, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните, съгласно Устройствения правилник на Областните дирекции "Земеделие" /обн. ДВ.бр.7 от 26 Януари 2010г./

Областна дирекция "Земеделие" е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. Пловдив

Според характера на дейността, която извършват административните звена в областните дирекции "Земеделие", са обособени в обща и специализирана администрация.

Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси".

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция "Аграрно развитие". В състава на Главна дирекция "Аграрно развитие" се включват общинските служби по земеделие на територията на областта като териториални звена. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на директора. На територията на Пловдивска област действат 13 общински служби и 2 офиса.

Административното ръководство на областната дирекция се осъществява от главен секретар.

Дейността на дирекцията е свързана с административни, изпълнителни и технически дейности по: възстановяването на собствеността върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд; Наредба номер 49 за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост; промяна предназначението на земеделски земи; опазване на земеделските земи; оземляване на безимотни и малоимотни граждани по реда на НОБМГ; ползване и контрол върху стопанисването на земеделски земи от ДПФ, отдаването им под наем и аренда; продажба на земеделски земи от ДПФ на притежатели на ПКБ; помощ за развитието на пазара на земята в България; контрол по реда на чл.38,39 и 40 от ЗСПЗЗ.

Предоставят се услуги по Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.

Изготвя се "Оперативна информация за проведените основни селскостопански мероприятия": предсеитбена подготовка, дълбока оран и сеитба на есенни култури; реколта от трайни насаждения и пролетни култури; мероприятия при трайните насаждения (резитба, торене, РЗ-пръскания); подхранване и хербицидиране на есенни култури; сеитба на пролетни култури (царевица, слънчоглед, овес, пролетен ечемик, зеленчуци и др.); жътва на есенни култури (пшеница, ечемик, тритикале и маслодайна рапица), на слънчоглед и царевица.

В Областна дирекция се изготвят справки за наличната техника, участваща в съответните селскостопански дейности, както и се събират и обработват данни на тримесечие, шестмесечие, деветмесечие и за цялата година за оборота на животните по видове животни и продуктивност. В сектор "Агростатистика" се провеждат регулярни годишни и месечни анкети на принципа на интервю със земеделските производители. След обработката им получените данни дават представа за общото състояниене на растениевъдството, животновъдството и дейността на преработвателните предприятия.

Една от основните задачи на дирекцията е: провеждане на разяснителна и консултантска дейност, оказване на специализирана помощ на земеделските производители, чрез организиране на срещи-семинари по общини и кметства със съдействие на органите на местното самоуправление и териториалните звена на ВРБС.

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив:
* Подпомага Министъра при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и храните, хидромелиорациите и мерките за борба с ерозията на територията на област Пловдив;
* Координира и контролира дейността на общинските служби по земеделие; Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях;
* Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи;
* Ежегодно изготвя доклад за състоянието на земеделието и горите и предложение за основните направления на държавната аграрна политика през следващата стопанска година за областта;
* Изграждане на системи за регистрация на земеделските стопани за директни плащания на площ;
* Регистрация на земеделските производители;
* Въвеждане и администриране на квотни режими за производство и преработка.

 

ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ  ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

Общинска служба по земеделие – Асеновград - офис Лъки

Общинска служба по земеделие - Брезово

Общинска служба по земеделие – Калояново

Общинска служба по земеделие – Карлово

Общинска служба по земеделие –Марица

Общинска служба по земеделие – Пловдив

Общинска служба по земеделие – Първомай

Общинска служба по земеделие – Раковски

Общинска служба по земеделие – Родопи

Общинска служба по земеделие – Садово

Общинска служба по земеделие – Стамболийски

Общинска служба по земеделие – Съединение

Общинска служба по земеделие – Хисаря

 

 

Работно време на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ:

 от 9.00 до 17.30 часа

 

Виж още материали за ОД "Земеделие" - Пловдив

 

Снимка: от сайта на МЗХГ