РЛВК Тракия

Регионалната лозаро-винарска камара има следните функции:

1) Приема професионални правила за лозарство и винопроизводство, които се утвърждават от НЛВК;

2) Взаимодейства  с  общинските  съвети,  централните  и  териториалните  органи  на изпълнителната власт при разработването на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, включително и по въпросите на благоустройството и развитието на земеделските и лозарските райони и населените места;

3) Дава предписания на собствениците, които са оставили насажденията си необработени, за провеждане на необходимите антиерозийни и растителнозащитни мероприятия и за обработка на лозовите насаждения;

4) Дава  становище  при  промяна  на  предназначението  на  земеделска  земя,  която  е  била определена за лозарство;

5) Формира регионални дегустационни комисии за извършване на органолептична оценка на вина, гроздови ракии и винено бренди;

6) Издава сертификат за произход на грозде на производителите на грозде и сертификат за произход на качествени вина с наименование за произход на производителите на вино, и сертификат за автентичност на производителите на гроздова ракия и винено бренди.

7) Приема професионални правила в съответствие с изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове, с които се определят нормите за целесъобразно засаждане и обработка, за реда на засаждане, за единна растителна защита на лозята, за гроздобер, за преработка и правилна обработка на вината, както и други професионални изисквания, важни от гледна точка на защитата на качеството.

8) Контролира спазването на професионални правила и при констатиране на нарушаването им, може да задължи нарушителя да извърши или да не извършва определени действия.

9) Предлага на министъра на земеделието и горите (за земите от държавния поземлен фонд) и на съответните общински съвети ( за земите от общинския поземлен фонд), да предоставят земи от съответните фондове, за развитие на лозарство, за срок не по-малък от 35 години.

10) Изпълнява и други функции, възложени със закон и/ или подзаконови нормативни актове .

 

Снимка: Pixabay.com

Онлайн магазин за лагери

Ловеч
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРИТРЕЙД-БГ ООД

Русе
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Терра Вива

Сливен
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА