Национална лозаро-винарска камара

Описание на дейността:

Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното.

Съгласно чл. 16.(1) от Устава НЛВК има за цел:

1. Защита на законните права и интереси на своите членове, както и на всички заети в лозаро-винарския сектор

2. Защита на произхода, качеството и автентичността на произвежданите и търгуваните продукти,

3. Маркетинг, реклама и промоционално представяне на произвежданите от членове на сдружението крайни продукти,

4. Насърчаване на развитието на лозарството и повишаване на конкурентноспособността на винопроизводителите.

Лице за контакт: Инж. Рада Виденова, главен секретар

 

 

Снимка: pixabay.com