Българска асоциация на търговците на агротехника

БАТА АГРО работи за създаване на съвременни условия за развитието на вноса и продажбата на агротехника и всички дейности и фактори, от които зависи тяхното използване при оптимален екологичен ефект.

Асоциацията цели създаване на условия за спазване принципите на лоялна конкуренция между вносителите на агротехника в България и техните дистрибутори в страната и активно съдейства на компетентните органи в процеса на вземане на отговорни решения в сектор „Земеделие”.

Предмет на дейност на асоциацията:

Организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на менения по проектите за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на БАТА;

Организиране на независима експертна оценка на технически решения, свързани с търговията, използването и обслужването на агротехниката;

Организиране на общи прояви на членовете, изложби на агротехника и други, представляващи интерес за тях;

Разработване на програми и предлагането на компетентните държавни органи на проекти за приемането на нормативни документи, осигуряващи максимална екологична чистота при ползването на агротехника;

Разработване и предлагане за утвърждаване на съответните държавни органи на система за сертификати за техническо и екологично равнище при внос на агротехника, в съответствие със съществуващите в Европейския съюз;

Разработване и предлагане на членовете си на норми на колегиалност и етика в търговията с агротехника;

Организиране съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации на подходящи форми за защита на интересите на собствениците на агротехника срещу лошото качество при търговията и ремонтите, резервните части, горивата и др., недобросъвестност и нарушаване на стандартите;

Подпомагане чрез активни предложения и становища съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и други нормативни актове, свързани с развитието на селското стопанство, техническите стандарти и др.;

Организиране по поръчение и в интерес на членовете си на дейности за реклама, демонстриране на нови технологии, образци, продукти и др.;

Набиране и обобщаване на информация за продажба агротехника от своите членове, от други участници на пазара и от компетентните институции, и предоставянето й за ползване от членовете и за публикуване от подбрани средства за масово осведомяване;

Представителство на своите членове пред обществените и държавните органи по свързани с общата цел въпроси;

Представителство на БАТА в международни прояви с аналогични цели; Съдействие за защита интересите на членовете си пред съответните държавни и други организации при проява на нелоялна конкуренция, монополизъм и търговска некоректност от български или чуждестранни фирми и лица, както и от други действия в разрез със законите и пречещи на дейността им;

Осъществяване на доброволно и извън съдебно уреждане на спорове между членовете на Асоциацията.

Фейсбук: https://www.facebook.com/BATAAGRO/

Източник на снимката: официалната страница на Асоциацията