БУЛПРОФОР – Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България

Описание на дейността:

БУЛПРОФОР осъществява следните основни дейности:
- Поддържа и развива национална консултантска мрежа от Горски Информационни Центрове „Консултации и Услуги за собствениците на гори” - вътрешна организациоонна структура от горски предприемачи - физически и юридически лица с разнородна дейност в горите.
- Провежда обучение, чрез курсове за квалификация, обмяна на опит в страната и чужбина на горски предприемачи за съвременни модели и практики за устойчиво стопанисване на горите и ползуване на горските ресурси.
- Участва в проекти, програми и др.прояви на Европейската Комисия, ФАО, ПРООН - Проект Родопи, GTZ - „Проект за подкрепа на Агро и Горските структури в Родопите”, БШПГ - Фондация „Силвика” и др. донорски организации, които подпомагат и увеличават капацитета за ефективно управление на организацията и на нейните членове - предприемачи в горския сектор.
- Издава справочно-информационна и учебна литература с практическа насоченост за широк кръг специалисти лесовъди и предприемачи в горския сектор.
- Поддържа информационен горски портал http://www.bulfor.net/index.php с всеобхватна професионална и пазарна информация за горския сектор в България и за горските предприемачи.
-  Участва в различни форуми и води кореспонденция в подкрепа и защита на професионалните права и интереси на своите членове. В тази дейност БУЛПРОФОР си партнира с други браншови организации от горския сектор, вкл. на собствениците на гори, както и с други институции и ведомства.
- Сътрудничи активно с държавни и неправителствени организации, вкл. с международни такива, за изработка и прилагане на:
•    нормативни документи и решения регулиращи стопанисването на горите в България, в т.ч. Националната Горска Сатегия;
•    за въвеждането на Европейски критерии за устойчиво развитие на горския сектор, вкл. IV-та Министерска Конференция във Виена-2003, горска сертификация, мултифункционално горско стопанство, опазване на биоразнообразието и т.н.
•    за въвеждане на ISO стандартите 9001-2002, 14000-2000, 18000-1999/2002 - Политики и планиране, Одити, Процедури и развитие, Мониторинг, Обучение.
•    за въвеждане на европейските стандарти за класифициране на необработени и обработени дървени материали;
•    за развитие на горската компонента от Националния План за развитие на селските райони (по ОС-1: за Подобряване на конкурентоспособността на горските предприемачи , по ОС-2: за Управление на земите /околна среда и селска природа/ и по ОС-3 Подобряване качеството на живот и насърчаване на разнообразието, вкл. и най-силно по компонента Квалификация и обучение на собствениците на гори и на самите горски предприемачи).

 

Снимка: pixabay.com

Агрика ООД

Русе
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Фуражи и хранителни добавки, Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Рото-БГ ЕООД

София област
Лозарство и винарство, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

АРИАЛ ОЙЛ ООД

Хасково
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Линцер Агро Трейд

София област
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА