Таня Георгиева (Дъбнишка)  

Таня Георгиева (Дъбнишка)  

Зам.-министър на земеделието от юни 2023 г.

Таня Георгиева (Дъбнишка) има магистърска степен по бизнес консултиране от Икономическия университет във Варна. Завършила е и магистратура със специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Технически университет, Варна. Професионалната си кариера започва като докторант по „Агроекология“ към Института по почвознание „Н. Пушкаров”, София.

Притежава значителен професионален опит в неправителствения земеделски отрасъл. Заемала е поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България в периодите - 2016-2018 г. и 2022-2023 г.

Преди това е била главен експерт на асоциацията (2014-2016 г.), представлявайки интересите на земеделските производители в работните групи към аграрното министерство по директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Консултативния съвет по зърното към Министерството на земеделието и храните, Парламентарната комисия по земеделие, Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020), Националния план за възстановяване и устойчивост, Стратегическия план по ОСП и др.

От 2018 до 2022 г. е експерт в звено за управление на Национална селска мрежа към ПРСР (2014-2020) и участва в разработването на законодателна рамка за програмния период.

През периода 2007-2016 г. трупа опит в сферата на Общата селскостопанска политика.

Таня Георгиева (Дъбнишка) е номинирана през 2021 г. от браншовите организации от агро-хранителната верига за представител на България в европейския икономически и социален комитет в секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда (NAT) от III група на ЕИСК- „Многообразие Европа“.

Участва в множество работни групи и проекти в България и Европа.

Таня Георгиева ще отговаря за управлението и изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., интервенциите в Стратегическия план за развитие на селските райони, международните отношения и двустранното и многостранно сътрудничество, включително и с Китай, националната политика в областта на биологичното производство, както и за развитието на научноизследователската, научно-приложната, експериментална и производствена дейност в областта на земеделието и храните – Селскостопанска академия.

Заместник.-министър на земеделието в политическия кабинет на Кирил Вътев от юни 2023 г. 

Таня Дъбнишка е първият зам.-министър, назначен в новото ръководство на аграрното ведомство - Agri.bg
Политика

09.06.2023

Таня Дъбнишка е първият зам.-министър, назначен в новото ръководство на аграрното ведомство

Тя е била ключов експерт в звеното за управление на Националната селска мрежа към ПРСР 2014 – 2020

Таня Георгиева (Дъбнишка)   - Agri.bg
Личности

01.03.2021

Таня Георгиева (Дъбнишка)  

Зам.-министър на земеделието от юни 2023 г.