Сдружение Съюз на Дунавските овощари

Браншови организации

Сдружението е създадено с нестопанска цел, като задачата му е да създава активен диалог между производителите на плодове и държавните институции; обучава производители в добри земеделски практики, щaдящи околната среда; внедрява нови технологии и сортове в овощарството; набира маркетингова информация необходима за външни пазари и свързва производителите с потребителите. В него членуват над 360 производители от областите Русе, Силистра, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас като броят им постоянно се увеличава. Площта на насaжденията, които обхващаме е над 2 400ха, 24 000дка.