"Модул Солар-БГ"

Торове и подхранващи вещества

МОДУЛ СОЛАР -БГООД е българска инжинерингова компания, която се занимава с внедряване и мултиплициране на нови, иновативни технологии в областта на екологията и по-специално преработката на отпадъчни води и утайки. Към момента, успешно стартираме и прилагаме (проектиране и строителство) на ново поколение технологии за:  Пречистване и рециклиране на силно замърсени селскостопанси и промишлени отпадъчни води.  Преработка и обеззаразяване на оборски тор и утайки със съпътстващо производство на почвообразуващи смеси и органичен тор. Създаваме условия и възможност за оперативно и бързо решение на главният въпрос, а именно: Връщането на органичните отпадъци в природата-като био тор или почвообразуваща смес в реално време.  Пълният цикъл на преработка на органичните отпадъци се извършва в рамките на 2-3 часа от момента на тяхното постъпване в комплекса.  Работният капацитет на комплекса, се променя лесно поради модулността на конструкцията.  Технологията е абсолютно безотпадна и до 2-3 пъти по нискоенергоемка от аналогични технологии. В процеса на обработката се съхраняват всички необходими органо-минерални компоненти, унищожава се изцяло патогенната микрофлора и семена. Тежките метали се преобразуват в безопасни съединения. В производствения процес не се изполгват сложни химически реактиви . и ГМО. . Благодарение на това полученият тор е екологично чист за биоценозата и почвата. В зависимост от приложението и вида на почвите, при производството се прилагат различни рецептури за състава на сместа т.е. Процесите са управляеми Използваната технология дава възможност да се произвежда биотор в две форми - течен и сух тор. Приложение:  Утилизация на утайки от ПСОВ.  Преработа на отпадъчните води в животновъството - кравеферми,свинекомплекси и др.  Преработка на отпадъци и саниране на утаителни полета от животновъдството и превръщането им в почвообразуваща субстанция годна за наторяване в земеделието .  Преработка на всякакви отпадъци съпътстващи жизнената и производствена дейност от органичен характер.  Възстановяване на почвената структура на индустриални площи, запръстяване на депа за неопасни отпадъци (сметища)и др. Получените продукти напълно отговарят на изискванията еко-нормативите на агрономията на растенията, не се използват химически и минерални компоненти/, не се отделят вредни емисии, като газ и вторични отпадъци и отговарят на нормите и наредбите заложени в законодателството на РБългария и ЕС.

Агрия Груп Холдинг АД

Варна
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Т и Г Груп ООД

Пловдив
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

Ен Ди Консулт ООД

Пловдив
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Косачки Трейд ЕООД

Стара Загора
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА