Институт по Декоративни Растения – Негован, София

Институт по декоративни растения (ИДР) е единственото научно звено в България, специализирано в областта на цветарската наука. Той е приемник на Опитната станция по цветя и декоративни храсти в с. Кубратово (1979–1986 г.) и на Института по цветарство в с. Негован (1986–2000). В началото на 2001 г. Институтът по цветарство заедно с Института по генетично инженерство в Костинброд и Опитната станция по картофите в Самоков се обединяват в Агробиоинститут със седалище в София. От 2005 г. научните звена по цветарство и по картофите се обособяват в Регионален център за научно-приложно обслужване (РЦНПО) в София, който три години по-късно се преобразува в Институт по декоративни растения с ПМС № 226 / 15.09.2008 г.

Основни направления на научните изследвания

ИДЛР извършва научно-приложни и фундаментални изследвания и разработва нови технологични решения в съответствие с тенденциите на съвременното цветарство.

Основните научни направления обхващат:

“Селекция, интродукция и технологични аспекти на отглеждането на нови сортове и видове цветя”, “Биологично разнообразие при декоративните видове”, “Растителни биотехнологии”, “Качество на цветната продукция”.

Тематиката на научните изследвания е:

 • създаване на нови български сортове цветя с високи декоративни и стопански качества, устойчиви на стрес въздействия чрез методите на междувидовата и вътревидовата хибридизация, радиационен мутагенез;
 • проучване на диви видове от българската флора за трансфер на генетичен материал за целите на селекцията;
 • опазване и съхраняване на генофонда от декоративни видове чрез създаване и поддържане на колекции;
 • проучване на адаптивния потенциал на растенията към променящите се климатични условия;
 • актуализиране на основни елементи от технологиите за отглеждане на декоративните растения;
 • картиране на плевелите и разработване на ефективни схеми за контрол;
 • регулиране на растежа и развитието чрез използване на екологично чисти торове и биологично-активни вещества;
 • оптимизиране на протоколи за клонално микроразмножаване на нови и ценни цъфтящи и листно-декоративни саксийни растения, както и протоколи за съхранение на колекционни материали в ген банка in vitro;
 • агрохимически изследвания за подобряване на хранителния режим;
 • изследване на физиологичните прояви и поведението на растенията в условия на абиотичен и биотичен стрес;
 • проучване на реакцията на нови сортове към засушаване и тежки метали в моделни стрес системи in vitro и in vivo с цел ранна диагностика за толерантност към воден стрес;
 • изследване процесите на програмираната клетъчна смърт във връзка със стрес реакцията към биотични и абиотични фактори;
 • оптимизиране на методи за съхранение на продукцията.

В ИДЛР са създадени редица български сортове мини карамфил, хризантема, далия, лилиум, гладиол и тагетес. Сортовете са награждавани с медали и грамоти за иновации. Разработени са технологии за отглеждане на мини карамфил, лилиум и гладиол и метличеста гипсофила за отрязан цвят, както и технологии и за eх situ култивиране на диви видове змийска трева и гърлица от сем. Plumbaginaceae. Поддържат се богати in vivo и in vitro колекции от български и чуждестранни сортове и видове - от мини карамфил, хризантема, лилиум, гладиол, роза, далия, едногодишни и многогодишни цветя, саксийни растения и декоративни храсти, както и колекции от диви видове карамфил и застрашени от изчезване видове от родове Limonium и Goniolimon.

ИДЛР разполага с модерно оборудвана Научно-производствена лаборатория за тъканни култури (НПЛТК), в която се произвежда здрав посадъчен материал от нови и традиционни за страната декоративни видове и сортове от едногодишни, многогодишни, саксийни и листно-декоративни цветя.

Продукция и услуги, които се предлагат

 • Семена от едногодишни и многогодишни цветя;
 • Посадъчен материал in vivo - разсади, вкоренени резници, луковици и грудколуковици от едногодишни и многогодишни цветя;
 • Саксийни цветя (азалия, циклама, примула, мушкато, сакъзи, петуния, вербена, калибрахое, торение и др.), листно-декоративни видове (кордилине, хоста, банан, алое и др.), декоративни храсти и дървета;
 • Здрав и автентичен посадъчен материал in vitro произведен в Лабораторията по тъканни култури, като сключва договори с клиента;
 • Посадъчен материал от сортове мини карамфил, лилиум, гладиол, хризантема и далии, създадени в ИДР - София по предварителна заявка;
 • Отрязан цвят от сезонно цъфтящи цветя (карамфил, лилиум, гладиол, хризантема, рози, далии, астри и др.) и от видове, използвани за аранжиране на букети (гипсофила, татарика, гърлица и змийска трева);
 • Свежи букети от едногодишни летни цветя (невен, циния, маргарита, астри, статице, хелихризум и др.) и от многогодишни видове (божури, ирис, солидаго, астер и др.);
 • Сухи букети от гипсофила, татарика, статице, хелихризум, гърлица и змийска трева;
 • Технологии за отглеждане на гладиол, лилиум, карамфил, змийска трева, гърлица и метличеста гипсофила;
 • Консултантски услуги на цветопроизводители и любители на цветя;
 • Курсове за обучение на учащи и студенти за отглеждане на декоративни растения, както и курсове по опeративна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Проекти за екстериорно и интериорно озеленяване.

 

Виж всички материали за Институт по Декоративни Растения – Негован, София

Снимка: от сайта на Института

ОГИВА АГРО ЕООД

Монтана
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРОСОЛ ООД

София област
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА