Институт по Декоративни Растения – Негован, София

Институт по декоративни растения (ИДР) е единственото научно звено в България, специализирано в областта на цветарската наука. Той е приемник на Опитната станция по цветя и декоративни храсти в с. Кубратово (1979–1986 г.) и на Института по цветарство в с. Негован (1986–2000). В началото на 2001 г. Институтът по цветарство заедно с Института по генетично инженерство в Костинброд и Опитната станция по картофите в Самоков се обединяват в Агробиоинститут със седалище в София. От 2005 г. научните звена по цветарство и по картофите се обособяват в Регионален център за научно-приложно обслужване (РЦНПО) в София, който три години по-късно се преобразува в Институт по декоративни растения с ПМС № 226 / 15.09.2008 г.

Основни направления на научните изследвания

ИДЛР извършва научно-приложни и фундаментални изследвания и разработва нови технологични решения в съответствие с тенденциите на съвременното цветарство.

Основните научни направления обхващат:

“Селекция, интродукция и технологични аспекти на отглеждането на нови сортове и видове цветя”, “Биологично разнообразие при декоративните видове”, “Растителни биотехнологии”, “Качество на цветната продукция”.

Тематиката на научните изследвания е:

 • създаване на нови български сортове цветя с високи декоративни и стопански качества, устойчиви на стрес въздействия чрез методите на междувидовата и вътревидовата хибридизация, радиационен мутагенез;
 • проучване на диви видове от българската флора за трансфер на генетичен материал за целите на селекцията;
 • опазване и съхраняване на генофонда от декоративни видове чрез създаване и поддържане на колекции;
 • проучване на адаптивния потенциал на растенията към променящите се климатични условия;
 • актуализиране на основни елементи от технологиите за отглеждане на декоративните растения;
 • картиране на плевелите и разработване на ефективни схеми за контрол;
 • регулиране на растежа и развитието чрез използване на екологично чисти торове и биологично-активни вещества;
 • оптимизиране на протоколи за клонално микроразмножаване на нови и ценни цъфтящи и листно-декоративни саксийни растения, както и протоколи за съхранение на колекционни материали в ген банка in vitro;
 • агрохимически изследвания за подобряване на хранителния режим;
 • изследване на физиологичните прояви и поведението на растенията в условия на абиотичен и биотичен стрес;
 • проучване на реакцията на нови сортове към засушаване и тежки метали в моделни стрес системи in vitro и in vivo с цел ранна диагностика за толерантност към воден стрес;
 • изследване процесите на програмираната клетъчна смърт във връзка със стрес реакцията към биотични и абиотични фактори;
 • оптимизиране на методи за съхранение на продукцията.

В ИДЛР са създадени редица български сортове мини карамфил, хризантема, далия, лилиум, гладиол и тагетес. Сортовете са награждавани с медали и грамоти за иновации. Разработени са технологии за отглеждане на мини карамфил, лилиум и гладиол и метличеста гипсофила за отрязан цвят, както и технологии и за eх situ култивиране на диви видове змийска трева и гърлица от сем. Plumbaginaceae. Поддържат се богати in vivo и in vitro колекции от български и чуждестранни сортове и видове - от мини карамфил, хризантема, лилиум, гладиол, роза, далия, едногодишни и многогодишни цветя, саксийни растения и декоративни храсти, както и колекции от диви видове карамфил и застрашени от изчезване видове от родове Limonium и Goniolimon.

ИДЛР разполага с модерно оборудвана Научно-производствена лаборатория за тъканни култури (НПЛТК), в която се произвежда здрав посадъчен материал от нови и традиционни за страната декоративни видове и сортове от едногодишни, многогодишни, саксийни и листно-декоративни цветя.

Продукция и услуги, които се предлагат

 • Семена от едногодишни и многогодишни цветя;
 • Посадъчен материал in vivo - разсади, вкоренени резници, луковици и грудколуковици от едногодишни и многогодишни цветя;
 • Саксийни цветя (азалия, циклама, примула, мушкато, сакъзи, петуния, вербена, калибрахое, торение и др.), листно-декоративни видове (кордилине, хоста, банан, алое и др.), декоративни храсти и дървета;
 • Здрав и автентичен посадъчен материал in vitro произведен в Лабораторията по тъканни култури, като сключва договори с клиента;
 • Посадъчен материал от сортове мини карамфил, лилиум, гладиол, хризантема и далии, създадени в ИДР - София по предварителна заявка;
 • Отрязан цвят от сезонно цъфтящи цветя (карамфил, лилиум, гладиол, хризантема, рози, далии, астри и др.) и от видове, използвани за аранжиране на букети (гипсофила, татарика, гърлица и змийска трева);
 • Свежи букети от едногодишни летни цветя (невен, циния, маргарита, астри, статице, хелихризум и др.) и от многогодишни видове (божури, ирис, солидаго, астер и др.);
 • Сухи букети от гипсофила, татарика, статице, хелихризум, гърлица и змийска трева;
 • Технологии за отглеждане на гладиол, лилиум, карамфил, змийска трева, гърлица и метличеста гипсофила;
 • Консултантски услуги на цветопроизводители и любители на цветя;
 • Курсове за обучение на учащи и студенти за отглеждане на декоративни растения, както и курсове по опeративна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • Проекти за екстериорно и интериорно озеленяване.

 

Виж всички материали за Институт по Декоративни Растения – Негован, София

Снимка: от сайта на Института

Аннипласт ЕООД

Русе
Селскостопанска техника,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Печларство и търговия,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРОЛА ООД

Плевен
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Селтех Агро ООД

Хасково
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агротайм ООД

Разград
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА