Земеделските производители на територията на цялата страна може да получат средства по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци. Те трябва да стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или по отделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или по отделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици.

Условия:

♦ минималната площ на парцела със зеленчуци от горепосочените видове е 0,1 ха;
♦ площите отговарят на условията за подпомагане;
♦ от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.

Размер на помощта

Размерът се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са реализирали минималното количество зеленчуци и са представили доказателства за това.

Завишено плащане фермерите получават на площ за първите до 30 хектара. След 30-ия размерът на плащането е по-нисък.

Удостоверяване на минималните добиви

Кандидатите за подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) – основна група трябва да предоставят декларация и електронен опис по образец, както и документи, доказващи реализацията. Документите се предоставят в ОД на ДФЗ-РА в периода 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.