Схемата за обвързано подпомагане на зеленчуци (СЗ) дава право на подпомагане на производителите, които се занимават с отглеждането на главесто зеле, дини и пъпеши. Може да кандидатстват стопани от цялата страна, които обработват минимум 0,5 хектар – общо или по отделно. Те трябва да са полско производство.

Изисквания: минималната площ на парцела със зеленчуци от горепосочените видове трябва да е 0,1 ха, площите трябва да отговарят на условията за подпомагане и от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.

Как се определя размерът на помощта?

Според заявените и допустими за подпомагане хектари, с които фермерите са реализирали минималното количество зеленчуци и са представили доказателства за това.

При тази схема земеделските производители може да получат завишено плащане на площ за първите 30 ха, както и по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-я хектар.

За добивите се предоставят декларация и електронен опис по образец, както и документи, доказващи реализацията им. Период на подаване 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.