Едно от най-масовите поземлени отношения в земеделието е арендуването. В началото на всяка година директорите на ОД „Земеделие“ издават заповед, с която се определя размерът на средното годишно рентно плащане. Заповедта се публикува на публични места в кметствата и общините. Тя подлежи на обжалване  по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Рентно плащане на т.нар. Бели петна

Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ ползвател на земеделски земи, за които няма сключени договори със собствениците и не са подадени декларации от тях по чл. 37 б от ЗСПЗЗ за формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите, внася по банкова сметка за чужди средства на съответната община сума в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землището.

Сумите са депозитни и се изплащат от общитана на правоимащите лица въз основа на заповедта на Директора на Областната дирекция "Земеделие", с която се определя разпределението на масивите. За целта собствениците попълват заявление и декларация и прилагат копия на изискуемите документи.