Реализацията на мляко и/или млечни продукти се доказва към края на всяка година. Необходими са следните документи:

На първо място млекопроизводителите трябва да предоставят фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за доставки в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделският стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

Второ, задължително е предоставянето на приемо-предавателни протоколи за доставки с реквизитите по чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството. Те трябва да са издадени от първи изкупвачи на мляко, с които земеделският стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФ „Земеделие“-РА - когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Трето, изискват се фактури за реализирани доставки – това се налага, когато земеделските стопани доставят на търговци в други държави-членки на ЕС. 

Четвърто, когато земеделските стопани са регистрирани или вписани по Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, трябва да се предоставят фактури/касови бележки за директни продажби на млякото и млечните продукти. 

Пето, когато земеделският стопанин е със затворен цикъл на производство и има млекопреработвателно предприятие, което е регистрирано, той предоставя фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство за реализирани млечни продукти.

Шесто, необходимо е да бъдат предоставени приемо-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие.

Седмо - фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните. Те са необходими, когато земеделският стопанин е вписан като производител на мляко, предназначено за изхранване на животни в други стопанства в публичния списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, съгласно в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 година за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).