Пестицидите представляват група от вещества, които се използват за предотвратяването на повята на организми, вредни за селското стопанство. Освен това те потискат развитието на вредителите и водят до тяхното премахване. В рамките на ЕС действа законодателство, което регулира употребата на пестициди. Понастоящем регламентът REACH се оценява като най-голямото постижение на равнището на Европейския съюз. Чрез него се урежда регистрацията, оценката и разрешаването на опасни вещества, както и приложимите към тях ограничения.

Регламентът REACH

Неговата цел е да гарантира по-добра защита на хората и околната среда от въздействието на химични рискове. Натоварен е със задачата да насърчава устойчивото развитие на страните членки на ЕС.

С регламента е въведена единна система за всички химични вещества и отпада разграничаването между „нови“ и „съществуващи“ химични вещества. В него се призовава земеделските производители да заменят по-опасните химикали с подходящи алтернативи.

Класификация, опаковане и етикетиране

В името на опазването на човешкото здраве и околната среда ЕС работи върху приемането на еднакви критерии за установяването и етикирането на химичните рискове в рамките на Общността и в цял свят.

Устойчиво използване на пестициди

Понятието „пестициди“ включва продуктите за растителна защита и биоцидните продукти. С цел намаляване на екологичните и здравните рискове, ЕС призовава към устойчива употреба на пестицидите, като все пак се запази производителността на култури. Общността полага усилия да осъществява адекватен контрол върху използването и разпространението на пестицидите в ЕС. На годишна база се събират статистически данни за пуснатите на пазара продукти и използваните във всяка една държава-членка.

Директива 2009/128/EО въведе изискването към страните от ЕС да имат национални планове по отношение на употребата на пестициди. Изготвен е списък с одобрени „активни вещества“ на равнището на ЕС. Именно на базата му се осъществява лицензирането на този тип продукти.

Видове пестициди

Според предназначението си те са зооциди, фунгициди, хербициди и ISR стимулатори.
Според химичния състав – органични и неорганични.
Според начина на действие – контактни, трансламинарни и системни.

Начини на приложение

Пестицидите се прилагат по няколко начина:
-    Обгазяване (фумигация);
-    Разпръскване под формата на аерозол и
-    Залагане на отровни примамки – за животни и насекоми.