Общата селскостопанска политика (ОСП) е неделима част от отговорностите, с които са се ангажирали всички страни членки на Европейската общност (ЕО). Трите й основни принципа са:

-    Свободна търговия в рамките на Общността;
-    Преференции за произведената европейска продукция на пазарите на Общността; 
-    Обща финансова отговорност. 

ОСП цели да постигне няколко ключови цели. В чл. 39 от ДФЕС те са описани:

-    Увеличаване на селскостопанската производителност чрез стимулиране на техническия прогрес, на оптималното използване на производителните фактори, сред които конкретно – работната сила;
-    Осигуряване на справедлив жизнен стандарт на земеделските производители;
-    Стабилизиране на пазарите;
-    Гарантиране на снабдяването;
-    Гарантиране на разумна цена за крайния потребител. 

Тези цели са както икономически, така и социални. Те се фокусират върху защитата на интересите на потребители и производители. 

История

Общата селскостопанска политика (ОСП) е създадена през 1962 г. Оттогава насетне тя се е променила съществено и за добро. Продължава да се променя. 

В периода на основаването й нейните създатели се възстановяват от един дълъг период на криза в продоволствената сфера. Така първите задачи на ОСП са свързани с предоставянето на субсидии за производство на основни земеделски продукти. Този подход обаче довел до свръхпроизводство на определени храни. Така през 1992 г. в ОСП започват да се правят фундаментални реформи, продължаващи и до ден-днешен. Един от резултатите им е, че се понижава нивото на предоставяната подкрепа на европейските земеделци. 

На мястото на субсидиите за количество произведена продукция дошли директните плащания. Те осигурили на земеделските производители приличен доход при изпълнение на определени изисквания:

-    Опазване на околната среда; 
-    Производство на безопасни храни;
-    Опазване на здравето на животните и растенията; 
-    Поддържане на почвата;
-    Опазване на селската природа, флора и фауна. 

Търговия в ЕО

Днес ЕС е най-големият вносител на земеделска продукция в света. Наедно с това е най-големият пазар за хранителни продукти, внасяни от развиващите се страни. 

Инструменти на ОСП

Това са директните плащания, Първи стълб на ОСП и Втори стълб на ОСП.