Мярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" цели да стимулира икономическото развитие на малките стопанства, да ги направи устойчиви и жизнеспособни. Насочена е към модернизиране на фермите и технологичното им обновление, като наедно се стреми да допринесе за подобряването на околната среда и борбата с климатичните промени. 

Кой може да кандидатства? 

Това са физически лица, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, а също така еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;

Допустими за подпомагане дейности: 

Мярка 6.3 не е инвестиционна. Тя не е пряко свързана с финансиране на инвестиционни разходи. Целта й е да помогне устойчивото развитие и растеж на малките земеделски стопанства, които вече съществуват. 

В какъв размер е финансирането? 

Един кандидат по мярка 6.3 не може да получи повече от 15 000 евро в левовата им равностойност. Плащането се осъществява на два транша. Първият е в размер на 10 000 евро. Парите се превеждат след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. След проверка и установяване на коректното изпълнение на бизнес плана, се изплаща останалата част от сумата – 5 000 евро. 

Важно: Кандидатът сам определя крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

Приоритет при кандидатстване получават: 

-    Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство” - едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели, „Плодове и зеленчуци” и "Етерично - маслени култури"; 
-    Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;
-    Проекти на земеделски стопанства в планински райони.