Проекти, които насърчават заетостта в селското стопанство и стимулират младите да започнат да работят или да поемат вече създаден земеделски бизнес, могат да получат финансиране по мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Допустими кандидати по мярка 6.1 са физически лица и еднолични търговци/еднолични дружества с ограничена отговорност, които са регистрирани по Търговския закон.

Финансиране могат да получат дейности, насочени към подпомагане на създаването на жизнеспособни и устойчиви ферми. Мярката има цел още да помогне на млади хора да поемат управлението на вече съществуващи стопанства. Натоварена е със задачата да насърчава заетостта и създаването на работни места.

Размер на финансовото подпомагане. То е в размер на не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Изплащането им става на два етапа.

Приоритет при кандидатстването по мярка 6.1. имат:

-    Проекти, инициирани от хора, завършили средно или висше образование в сферата на земеделието, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделски профил.
-    Проекти, включващи дейности, които ще бъдат изпълнявани в сектори животновъдство, плодове и зеленчуци.
-    Проекти на кандидати, чиито стопанства са в период на преход към биологично производство;
-    Проекти, които създават нови работни места.