Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) предоставя финансиране на компании в селскостопанския сектор, което може да бъде използвано за подобряване на цялостната им дейност, повишаване на ефективността на стопанството и подобряване на конкурентоспособността им. За подпомагане може да кандидатстват предприятия от хранително-преработвателната промишленост. 

Размер на финансирането

В размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер за един проект е 15 000 евро в левовата им равностойност. Максималният размер е 3 000 000 евро. 

За какво може да се кандидатства по подмярка 4.2? 

Кандидатите по мярка 4.2 могат да кандидатстват за финансиране с цел: 

-    Закупуване, модернизиране и строителство на сгради и други недвижими активи, свързани с производството/маркетинга, нови машини, съоръжения и оборудване, земя или пък сгради, помещения и други недвижими имоти, специализирани транспортни средства, изграждане или модернизиране на лаборатории и др. 
-    Както и за материални инвестиции и разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики и др.

Приоритет при кандидатстване ще получат кандидатите, които планират инвестиции:

1.    за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 5, измерени в тон;
2.    за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
3.    за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
4.    за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
5.    насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
6.    чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
7.    изпълнявани в Северозападния район.