Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ повиша конкурентоспособността на земеделието посредством:

-    преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
-    насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
-    опазване на компонентите на околната среда;
-    спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
-    насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Допустими кандидати по мярка 4.1 са:

- земеделски стопани; 
- признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.; 
- юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица - за подпомагане само за проекти за колективни инвестиции. 

Допустими непреработени продукти за подпомагане са: 

Растениевъдство: зърнено-житни култури, зърнено-бобови култури, маслойдайни и технически култури, зеленчукови, медицински и ароматни култури, медоносни и лечебни трайни насаждения, овощни и фуражни култури, лозя, цветя, семена и посадъчен материал, гъби, трюфели, бързорастящи дървесни видове, използвани за биомаса за производство на биоенергия, други живи растения. 

Животновъдство: говеда, биволи, овце, кози, свине, коне, зайци, птици, пчелни семейства, буби, охлюви, калифорнийски червей и други селскостопански живи животни. 

В рамките на ПРСР 2014-2020 допустим за подпомагане сектор е и памук

Недопустимите за подпомагане продукти са: тютюн, риба и аквакултури, както и всички продукти извън обхвата на Приложение № I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Размер на финансовирането:
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Тя може да бъде допълнително увеличена, ако отговаря на определени изисквания. 

Приоритет получават кандидатите за: 
-    Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство 
-    Подпомагане на биологичното производство 
-    Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост 
-    Подпомагане на проекти, представени от млади земе¬делски стопани 
-    Подпомагане на кандидати с проекти на територията на селските райони в страната 
-    Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или райо¬ни с природни и други ограничения 
-    Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопан-ствата 
-    Подпомагане на проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на ко¬оперирането между производителите 
-    Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително тех¬нологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стан¬дартите на ЕС.