Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ предоставя финансиране на земеделските стопани, които имат земеделска земя с минимален размер 0,5 хектара в необлагодетелстван район съгласно Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват и с минимален размер на парцела 0,1 хактара.

Плащането ще се определя на хектар и не е обвързано с продукция или отглеждане на животни. Изчисляването на финансовата помощ по всяка подмярка за всеки отделен земеделски стопанин се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи.

Подпомагането по мярка "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" се предоставя за подмерки:

1. 13.1 "Компенсационни плащания в планински райони";
2. 13.2 "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения".

Чрез мярка 13 се отпуска финансиране, което допринася за постигане на следните цели:

1. Поддържане на земеделската дейност в необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;
2. Противодействие на обезлюдяването на необлагодетелстваните райони;
3. Поддържане на ландшафта и биологичното разнообразие;
4. Рационално използване, съхранение и устойчиво управление на земята и другите природни ресурси.

Начин на кандидатстване:

Чл. 9. (1) Кандидатите по подмерките, посочени в чл. 1, ал. 2, подават заявление за подпомагане по реда и съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
(2) Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), може да поиска от подпомаганите по реда на тази наредба кандидати всички необходими документи, свързани с участието по подмерките. Документите се предоставят в срок до 15 работни дни от датата на уведомяването им от ДФЗ – РА.
Чл. 10. Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане по реда на тази наредба еднократно в рамките на една календарна година.