По мярка 10 „Агроекология и климат” могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели и/или в Системата за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в зависимост от направлението, по което кандидатстват. Земеделската площ, която кандидатите използват, трябва е с минимална площ 0,5 ха, като минималният размер на земеделския парцел е 0,1 ха.

Задължително условие е преминаването на агроекологично обучение от бенефициента или упълномощено лице. Продължителността на курса е не по-малко от 18 часа. Той може да бъде заменен с дейност, свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от датата на първото одобрение на заявлението за подпомагане или да докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да прилагат.

Дейностите по мярка 10 се прилагат за период от 5 последователни години. Бенефициентите имат ангажимента да спазват базови изисквания за прилагане на мярката.

Направления по мярка 10  „Агроекология и климат“.

- „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” (ВПС-1);
- „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1);
- „Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.2);
- „Контрол на почвената ерозия”;
- „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм”);
- „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”;
- „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове”.

Изплащането на финансирането, отпуснато по мярката, се извършва във вид на годишно компенсаторно плащане. 75 % от средствата се осигуряват от ЕЗФРСР, а 25 % - от Националния бюджет.